COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

MATEMÀTIQUES Continguts 4t

Processos que es desenvolupen durant el curs a través dels diferents continguts

· Resolució de problemes (identificació, distinció, simulació, caracterització, desenvolupament d’estratègies, elaboració de conclusions)

· Raonament i prova (ús, anàlisi, comprensió, comparació, selecció organització, aproximació numèrica, resolució, càlcul, aproximació històrica)

· Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció, representació, generació, utilització del vocabulari)

· Connexions (contextualització, relació, interpretació, determinació)

NUMERACIÓ I CÀLCUL

Comprendre els nombres i les diferents formes de representació

· Els nombres racionals i els irracionals com ampliació dels conjunts numèrics en la determinació de la mesura, en el resultat de les operacions, en la resolució d’equacions i en la resolució de problemes. Aproximacions numèriques per excés i per defecte.

· Representació gràfica dels nombres racionals i irracionals damunt la recta.

· Relació entre els nombres irracionals i les potències d’exponent fraccionari.

Comprendre el significat de les operacions

· Relació entre el càlcul amb potències d’exponent fraccionari i el càlcul amb radicals en la resolució d’equacions i en la resolució de problemes.

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables

· Ús de les TIC en el càlcul amb nombres racionals i irracionals.

· Selecció i ús de l’eina més adequada per a calcular amb nombres racionals i irracionals (càlcul mental, estimació, calculadora i ordenador, paper i llapis).
Argumentació de la selecció.

· Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs amb nombres racionals i irracionals i comparació amb els resultats obtinguts a través de càlculs exactes.

CANVI I RELACIONS

Comprendre patrons, relacions i funcions

· Anàlisi de funcions d’una variable: funció quadràtica i exponencial.

· Comprensió de relacions funcionals, selecció i utilització de diverses formes de representació i pas de les unes a les altres.

· Utilització de les TIC en la generació de gràfics i d’expressions simbòliques de les funcions.

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics


· Comprensió del significat de formes equivalents d’inequacions i relacions.

· Resolució d’inequacions amb fluïdesa. Interpretació gràfica.

· Ús de l’àlgebra per a la representació i expressió de relacions matemàtiques.

· Utilització de les TIC com a suport en la resolució d’equacions i sistemes d’equacions i anàlisi del significat i la raonabilitat dels resultats.

· Pràctica del càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació d’expressions algebraiques i en l’acceptació dels resultats obtinguts amb mitjans tecnològics.

Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions
quantitatives


· Identificació de relacions quantitatives en una situació, i determinació del tipus de funció que la modelitza.

· Ús d’expressions simbòliques per a la representació de relacions que provenen de diferents contextos.

· Elaboració de conclusions raonables d’una situació, un cop modelitzada.

· Interpretació i construcció de gràfiques de funcions.

Analitzar el canvi en contextos diversos

· Aproximació numèrica i interpretació de taxes de canvi a partir de dades expressades en forma verbal, numèrica i gràfica.

ESPAI I FORMA

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques

· Ús de les relacions trigonomètriques per determinar longituds i mesures d’angles.

· Resolució de problemes utilitzant la trigonometria del triangle.

· Ús del raonament geomètric deductiu per establir o refutar conjectures en la resolució de problemes.

· Ús de programes de geometria dinàmica com a suport del raonament
geomètric.

Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i altres sistemes de representació

· Ús de coordenades cartesianes o altres sistemes, com el de navegació, per analitzar situacions on apareguin relacions trigonomètriques.

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes

· Ús de models geomètrics per facilitar la comprensió de conceptes i propietats numèrics i algèbrics.

· Utilització d’idees geomètriques per resoldre problemes en contextos d’altres disciplines com l’art, l’arquitectura i la navegació.


MESURA

Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de mesura

· Aproximacions racionals per excés i per defecte d’un nombre irracional i relació entre el nombre de decimals i el grau d’aproximació.

· Utilització de la trigonometria i la semblança per obtenir mesures indirectes.

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer
estimacions raonables


· Anàlisi de la precisió, l’exactitud i l’error en situacions de mesura.

ESTADÍSTICA I ATZAR

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar
dades rellevants per respondre-les


· Caracterització dels estudis estadístics ben dissenyats, tria de mostres i aleatorietat a les respostes i als experiments.

· Distinció entre dades quantitatives i qualitatives, dades unidimensionals i bidimensionals.

· Utilització d’histogrames, diagrames de caixa i núvols de punts.

· Ús del full de càlcul i dels recursos TIC adients, per a l’organització de les dades, realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats.

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades

· Utilització de les mesures de centralització i dispersió per a realitzar comparacions entre diferents poblacions i característiques.

· Representació del núvol de punts, descripció de la seva forma, i càlcul i interpretació del coeficient de correlació amb mitjans tècnics.

· Aplicacions de l’Estadística a altres ciències (Galton i Pearson, s. XIX)

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades

· Comparació entre diversos tipus d’estudis estadístics, i determinació del tipus d’inferències que se’n poden derivar de cadascun.

· Formulació de conjectures sobre les possibles relacions entre dues característiques d’una mostra, a partir del núvol de punts i de les rectes de regressió aproximades.

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

· Interpretació de la probabilitat condicionada i dels successos independents.

· Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar.

· Càlcul de probabilitats de successos compostos utilitzant taules de contingència i diagrames d’arbre.

· Utilització dels recursos TIC com a suport dels càlculs i simulacions.

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa
- Càlculs estequiomètrics en química
- Forces i moviments (funcions lineals, quadràtiques i de proporcionalitat
inversa)
- Els terratrèmols. Escales de mesura
- Edat de les roques. Mètodes de datació
- Lleis de l’herència (aspectes de combinatòria i probabilitat; les lleis de
Mendel i els primers estudis de genètica)

Ciències socials
- Elements bàsics d’economia. Producció, productivitat, inflació
- Estudis estadístics relacionats amb l’economia

Educació física
- Coneixement de les normes bàsiques de seguretat i prevenció de riscos
durant la realització d’activitat física
- Sistemes de puntuació

Educació visual i plàstica
- Tècniques d’expressió gràfico-plàstica: descripció objectiva de les
formes.
- Representacions bidimensionals d’obres arquitectòniques

Música
- Identificació i anàlisi auditiva d’elements en obres i pràctiques musicals
diverses

Tecnologia
- Documents mercantils bàsics. Càlcul del preu d’un producte
- Resolució de problemes tecnològics

Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presenta una llista no exhaustiva i per tant
ampliable, de possibles aproximacions històriques relacionada amb els
continguts del curs:
- Mètodes per a calcular aproximacions d’arrels quadrades (Babilònia, Índia).
- El triangle aritmètic de Pascal i els seus orígens (Xina, Índia i Europa).
- El naixement i primer desenvolupament de la trigonometria.
- La introducció de l’infinit.

MATEMÀTIQUES Continguts 3r

Processos que es desenvolupen durant el curs a través dels diferents continguts

· Resolució de problemes (identificació, distinció, simulació, desenvolupament d’estratègies, elaboració de conclusions)

· Raonament i prova (ús/utilització, anàlisi, comparació, selecció, efecte, decisió, formulació de conjectures, resolució, càlcul, aproximació històrica)

· Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció, representació, generació, utilització del vocabulari)

· Connexions (relació, transformació, interpretació, determinació, exploració)

NUMERACIÓ I CÀLCUL

Comprendre els nombres i les diferents formes de representació

· Nombres racionals. Relació i transformació entre fracció i decimal, aproximació per excés i per defecte, representació sobre la recta.

· Utilització de nombres grans i nombres molt petits en la resolució de problemes en diferents contextos.

· Expressió de nombres grans i nombres molt petits: llenguatge verbal,
representació gràfica i notació científica.

Comprendre el significat de les operacions

· Efecte produït per la multiplicació, la divisió i el càlcul amb potències d’exponent enters en l’ordre de magnitud de les quantitats.

· Propietats de les operacions amb potències d’exponent enter i relació amb el càlcul en la resolució d’equacions i en la resolució de problemes.

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables

· Ús de la notació científica per a grans nombres i nombres molt petits.

· Ús de les TIC per a calcular amb nombres racionals (decimals i fraccions) grans nombres i nombres molt petits.

· Selecció i ús de l’eina més adequada per a calcular amb nombres racionals (decimals i fraccions), grans nombres i nombres molt petits (càlcul mental, estimació, recursos TIC, paper i llapis). Argumentació de la selecció.

· Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs amb nombres racionals (decimals i fraccions), grans nombres i nombres molt petits i comparació amb els resultats obtinguts a través de càlculs exactes.

CANVI I RELACIONS

Comprendre patrons, relacions i funcions

· Anàlisi de funcions d’una variable: domini de definició, creixement/decreixement i punts de tall amb els eixos, incloent-hi les funcions lineals i de proporcionalitat inversa.

· Utilització de les TICs en la generació de gràfics i en l’expressió simbòlica de les funcions.

· Construcció d’una gràfica d’una expressió simbòlica, a partir d’una gràfica més simple.

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics


· Relació entre expressions simbòliques i gràfiques lineals, posant especial atenció en el significat de l’ordenada a l’origen i del pendent.

· Resolució d’equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions lineals amb fluïdesa. Interpretació gràfica.

· Utilització de les TICs com a suport en la resolució d’equacions i sistemes d’equacions i anàlisi del significat i la raonabilitat dels resultats.

· Pràctica del càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació d’expressions algebraiques i en l’acceptació dels resultats obtinguts amb mitjans tecnològics.

· Utilització de l’àlgebra simbòlica en la representació de situacions i en la resolució de problemes, particularment els que presenten relacions lineals.

Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives

· Identificació de relacions quantitatives en una situació i determinació del tipus de funció que la modelitza, amb especial referència a les funcions lineals.

· Ús d’expressions simbòliques, particularment lineals, per a representar relacions que provenen de diferents contextos.

· Elaboració de conclusions raonables d’una situació, un cop modelitzada, particularment en situacions lineals.

Analitzar el canvi en contextos diversos

· Utilització de gràfiques o taules de valors per analitzar la naturalesa dels canvis quantitatius en relacions lineals.

· Utilització de models lineals per estudiar situacions que provenen de contextos diversos.

ESPAI I FORMA

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques


· Relació entre perímetres, àrees i volums de figures semblants de tres dimensions.

· Ús de la proporcionalitat geomètrica i de la semblança.

Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i altres sistemes de representació

· Ús de coordenades cartesianes per analitzar situacions geomètriques.

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions
matemàtiques


· Relació entre semblança, ampliacions i reduccions. Factor d’escala.

· Exploració de les característiques de reflexions, girs i translacions mitjançant objectes físics, dibuixos, miralls, programes de geometria dinàmica...

· Ús de les transformacions geomètriques per establir propietats de figures geomètriques.

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes

· Utilització de conceptes i propietats geomètrics per a resoldre problemes d’altres disciplines, com per exemple el dibuix i les ciències de la naturalesa.

MESURA

Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i
processos de mesura


· Presa de decisió sobre unitats i escales apropiats en la resolució de problemes que impliquin mesures.

· Utilització del nombres decimals per expressar una mesura i relació entre el nombre de decimals i el grau de precisió de la mesura.

· Utilització de la proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir mesures indirectes.

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer
estimacions raonables


· Utilització d’instruments per a mesurar angles i longituds a la realitat i aplicació a la resolució de problemes per obtenir mesures indirectes, fent estimacions prèvies de les mateixes.

ESTADÍSTICA I ATZAR

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar
dades rellevants per respondre-les


· Utilització de mostres en els estudis estadístics: necessitat, conveniència i
representativitat.

· Distinció entre variables discretes i contínues.

· Agrupació en classes o intervals. Histogrames i polígons de freqüències.

· Identificació del gràfic més adequat d’acord amb les dades que cal presentar.

· Ús del full de càlcul i de les TIC en general per a la organització de dades, realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats.

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades

· Càlcul i interpretació de la mitjana, moda, quartils i mediana.

· Anàlisi de la dispersió: rang i desviació típica.

· Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica per a realitzar comparacions i valoracions.

· Anàlisi crítica de taules i gràfiques estadístiques en els mitjans de comunicació; interpretació de la informació i detecció d’errors i fal·làcies.

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades

· Utilització d’observacions relatives a les diferències entre dues mostres per a la formulació de conjectures sobre les poblacions d’on han estat extretes.

· Formulació de conjectures sobre possibles relacions entre dues característiques d’una mostra.

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

· Interpretació d’experiments aleatoris. Successos i espai mostral.

· Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar.

· Càlcul de probabilitats de successos compostos, en casos senzills, utilitzant taules de contingència i diagrames d’arbre.

· Utilització de les TIC com a suport dels càlculs i simulacions.

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa
- L’àtom i les reaccions químiques (nombres grans i molt petits; expressió
de nombres en forma de potència; equacions lineals pel càlcul de masses
en les reaccions químiques)
- Nutrició i càlcul de dietes (%, operacions combinades, canvis d’unitats,
gràfics)

Ciències socials
- Elements bàsics d’economia. Identificació dels components econòmics.
- Tant per cent, tant per mil, tant per u.
- Impostos directes i indirectes. IVA, IRPF, IPC
- Activitats econòmiques: condicionaments físics i humans

Educació visual i plàstica
- Experimentació i utilització de recursos informàtics i noves tecnologies per a la recerca i creació d’imatges.

Educació física
- Control de la freqüència cardíaca. Coneixement de la freqüència
cardíaca màxima, de repòs i càlcul de la zona d’activitats.
- Alimentació i activitat física

Música
- Lectura i escriptura de notació musical al servei de l’audició, la
interpretació, la creació i la comprensió de la música

Tecnologia
- El cost dels serveis bàsics
- Disseny d’un habitatge
- Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua dels habitatges
- Procés industrial: producció i comercialització


Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presenta una llista no exhaustiva, i per tant ampliable, de possibles aproximacions històriques relacionada amb els continguts del curs:
- Els orígens de l’àlgebra simbòlica (Món àrab, Renaixement)
- Relació entre geometria i àlgebra i introducció de les coordenades cartesianes
- La resolució geomètrica d’equacions (Grècia, Índia, Món àrab)
- L’ús de la geometria per a mesurar la distància Terra - Sol i Terra - Lluna
(Grècia)
- El naixement de la teoria de probabilitats

MATEMÀTIQUES Continguts 2n

Processos que es desenvolupen durant el curs a través dels diferents continguts

· Resolució de problemes (formulació de preguntes disseny, identificació, simulació, desenvolupament d’estratègies)

· Raonament i prova (ús/utilització, anàlisi, selecció, classificació, organització, resolució, aproximació històrica)

· Comunicació i representació (descripció, argumentació, expressió, representació, creació, construcció, elaboració, composició, descomposició, generació)

· Connexions (aplicació, contextualització, interpretació, relació)

NUMERACIÓ I CÀLCUL

Comprendre els nombres i les diferents formes de representació

· Relació entre les diferents maneres d’expressar un nombre racional (fracció, decimal, percentatge) i utilització en la resolució de problemes.

· Utilització de raons i proporcions per a representar relacions entre quantitats.

· Identificació de situacions de proporcionalitat directa i inversa en la resolució de problemes.

· Identificació de situacions de proporcionalitat directa i inversa a través d’un enunciat, d’una taula, d’una gràfica, d’una fórmula que expressin una relació entre magnituds.

Comprendre el significat de les operacions

· Utilització de les relacions inverses entre elevar al quadrat i extraure l’arrel quadrada per a simplificar càlculs i resoldre problemes.

· Significat i efecte de les operacions amb fraccions: la fracció com a divisió, la fracció com a operador i la fracció com a raó. Aplicació a la resolució de problemes.

· Significat i efecte del càlcul amb percentatges: augments i disminucions percentuals. Aplicació a la resolució de problemes.

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables

· Utilització de les proporcions per a resoldre problemes d’escales, figures semblants i raons equivalents.

· Selecció del tipus de nombre més adequat per a cada situació: fracció, decimal i percentatge. Argumentació de la selecció.

· Selecció i ús de l’eina més adequada per a calcular (càlcul mental, estimació, calculadora i ordinador, paper i llapis). Argumentació de la selecció.

· Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de resultats de càlculs, i comparació amb els resultats obtinguts a través dels càlculs precisos.

· Utilització de models matemàtics per a la resolució de problemes recreatius i per a la determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus numèric.

CANVI I RELACIONS

Comprendre patrons, relacions i funcions

· Comparació entre diferents formes de representació d’una mateixa relació.

· Identificació de funcions, lineals o no lineals, i anàlisi de les seves propietats, a partir de descripcions verbals, taules i gràfiques, en diferents contextos.

· Utilització de les TIC, com a eina de suport, en la generació de taules i gràfiques i en l’anàlisi de les seves relacions.

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics

· Exploració de relacions entre expressions verbals, taules i gràfiques, en situacions de proporcionalitat directa i inversa.

· Utilització de l’àlgebra simbòlica en la representació de situacions i la resolució problemes particularment els que presenten relacions de proporcionalitat directa i inversa.

· Identificació i utilització de formes equivalents d’expressions algebraiques senzilles i resolució d’equacions lineals.

· Identificació de variables en situacions on les variables no estan, necessàriament, aïllades.

Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives

· Modelització i resolució de problemes utilitzant representacions diverses, com expressions verbals, taules, gràfiques (i expressions algebraiques molt simples).

Analitzar el canvi en contextos diversos

· Identificació i descripció de situacions amb taxes de canvi constant o variable, i comparació entre elles.

· Interpretació local i global d’una gràfica.

ESPAI I FORMA

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques

· Classificació d’objectes de dues i tres dimensions utilitzant les propietats que els defineixen.

· Relació entre angles, longituds i àrees de figures semblants de dues dimensions.

· Creació i us d’arguments inductius i deductius respecte la congruència, la semblança i la relació pitagòrica en diferents contextos.


Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i altres sistemes de representació

· Representació de figures geomètriques en un sistema de coordenades per ajudar a la descripció de relacions espacials.

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions
matemàtiques


· Descripció de grandària, posició i orientació de figures a partir de mosaics i elements de l’entorn real.

· Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores en la resolució de problemes relatius a l’obtenció de mesures.

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes

· Representació plana d’objectes tridimensionals en la resolució de problemes d’àrees i volums.

· Ús d’eines visuals en la representació i resolució de problemes de la vida quotidiana.

· Construcció, composició i descomposició d’objectes de dues i tres dimensions. Ús de croquis amb paper i llapis, models geomètrics i programes informàtics dinàmics.

· Ús de models geomètrics per representar i explicar relacions numèriques i relacions algebraiques.

· Utilització de models geomètrics per a la resolució de problemes recreatius i per a la determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus geomètric.

MESURA

Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i
processos de mesura.


· Relació entre longituds i àrees, i entre àrees i volums de figures.

· Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada situació de mesura.

· Relació entre unitats i conversió entre unitats d’un mateix sistema en la resolució de problemes.

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer
estimacions raonables


· Desenvolupament d’estratègies per a determinar superfícies i volums de cossos de l’espai (prismes, cilindres, piràmides, cons i esferes).

ESTADÍSTICA I ATZAR

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les

· Formulació de preguntes, disseny d’estudis i recollida de dades sobre una característica compartida per dues poblacions, o sobre diferents característiques d’una mateixa població.

· Organització de dades en taules. Freqüències absolutes i relatives,
ordinàries i acumulades.

· Selecció, creació i utilització de gràfiques adients: diagrames de barres, de
línies i de sectors.

· Ús del full de càlcul i de les TIC en general per la organització de les dades, realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats.

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades

· Utilització de les mesures de centralització: mitjana, mediana i moda i anàlisi del que representa cadascuna.

· Anàlisi de dispersió: valor màxim, mínim i rang.

· Utilització conjunta de la mitjana, mediana, moda i rang per a realitzar comparacions i valoracions.

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades

· Elaboració justificada de conclusions i prediccions basades en dades, i disseny d’estudis per investigar-les més a fons.

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

· Utilització de la proporcionalitat per assignar probabilitats a resultats d’experiments aleatoris o simulacions i sotmetre a prova les prediccions.

· Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions relacionades amb l’atzar.

· Utilització de les TIC com a suport dels càlculs i simulacions.

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa
- Calor i temperatura. Nombres positius i negatius. Canvis d’unitat
- Relació entre pressió, temperatura i altura
- Escales (terratrèmols, vents...)
- Òptica (angles / reflexió)

Ciències socials
- El temps històric: representació gràfica de seqüències temporals
- Lectura, interpretació i construcció de taules estadístiques i de gràfics de
línies, de barres, de sectors i pictogrames
- Piràmides de població
- Fonts estadístiques

Educació física
- Control de la freqüència cardíaca i mesura del grau d’esforç

Educació visual i plàstica
- Construcció de formes tridimensionals
- Realització d’apunts i esbossos


Tecnologia
- Anàlisi d’etiquetes alimentàries
- Llei d’Ohm
- Tipologia d’envasos: formes

Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presenta una llista no exhaustiva i per tant
ampliable, de possibles aproximacions històriques relacionada amb els
continguts del curs:


- Origen i utilització de les fraccions a l’antiguitat (Egipte, Índia, Grècia)
- Les proporcions i la seva utilització (Xina, Índia i Grècia)
- El teorema de Pitàgores (Babilònia, Xina, Grècia)
- Mesures del meridià terrestre: d’Eratòstenes (Alexandria) al naixement del
metre
- Els jocs d’atzar en diferents cultures.

TECNOLOGIES Continguts 4t

L'habitatge

· Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.

· Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, condicions d'habitabilitat, accés als serveis.

· Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat.
Identificació del cost dels serveis bàsics.

· Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l'habitatge.

· Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i domòtica.

Electrònica, pneumàtica i hidràulica

· Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs.

· Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells.

· Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament.

· Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics.

· Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics.

· Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una funció determinada.

Control i automatització

· Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.

· Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament.

· Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria.

· Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a element de programació i control.

· Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-ne el disseny.

· Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot.

Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment.

· Disseny, construcció i programació de robots.

· Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.

Connexions amb altres matèries
- Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.

TECNOLOGIES Continguts 3r

Màquines, mecanismes i estructures

· Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant l'observació.

· Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.

· Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi.

· Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines.

· Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures.

· Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per a realitzar una funció determinada.

Els projectes tecnològics

· Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de solucions.

· Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l'objecte o procés; relació de materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; planificació del procés de realització; avaluació del resultat; elaboració de la memòria.

· Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic.

· Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la presentació de la memòria.

· Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient.

· Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització.

· Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de màquines, eines i espais.

Les comunicacions

· Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable.

· Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de grup a Internet.

· Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de comunicació en un espai real o virtual.


Connexions amb altres matèries

Matemàtiques
- Simbologia.

Llengua
- Exposició oral i presentació de treballs.

Ciències de la naturalesa
- Caracterització dels combustibles i el seu impacte en el medi.
- Ús de normes de seguretat.

Ciències socials.
- Anàlisi de materials, combustibles i màquines industrials i de la incidència
de les activitats industrials sobre el medi.

Educació per la ciutadania i drets humans
- Ús responsable dels recursos TIC.

Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.

TECNOLOGIES Continguts de 2n

Electricitat

· Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.

· Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.

· Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació d'electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics.

· Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència.

· Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables.

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana

· Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres.

· Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes elaborats.

· Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable.

· Anàlisi d'un procés industrial proper.

· Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics.

· Valoració dels canvis en les necessitats humanes.

· Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi.

L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació

· Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització de l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència.

· Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i de la informació.

· Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva autoria, fiabilitat i finalitat.

· Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals.

· Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge.

· Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions dels treballs individuals i de grup.

Connexions amb altres matèries

Matemàtiques
- Resolució de problemes.

Llengua
- Comunicació, cerca, intercanvi i publicació d'informació per mitjà d'Internet.
- Presentació de documentació i treballs.

Ciències de la naturalesa
- Utilització de l'energia.
- Ús de normes de seguretat.

Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.

TECNOLOGIES Continguts de 1r

La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia

· Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.

· Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes.

· Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.

· Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge.

· Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.

Disseny i construcció d'objectes

· Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats.

· Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.

· Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços.

· Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia.

· Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics.

· Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat.

Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

· Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors.

· Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals.

· Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats.

Connexions amb altres matèries

Matemàtiques. Ciències socials
- Representació gràfica i escales.

Llengua
- Producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir projectes.
- Presentació de documentació i treballs.

Ciències de la naturalesa
- Reutilització i reciclatge de materials.
- Ús de normes de seguretat.

Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.

OBJECTIUS TECNOLOGIES

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva.

2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.

5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.

6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.

7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos.

8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.

9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.

LLENG I LIT CAT I CAST Continguts 4t

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

· Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com
a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre.

· Participació en activitats de relació social i comunicació amb altres comunitats escolars, amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general (cartes al director, notícies a la premsa, ràdio local o per al web del
centre).

· Participació en interaccions per mitjà del correu electrònic i entorns virtuals
de comunicació.

· Ús d’estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als
interlocutors en contextos multilingües d’interacció.

· Detecció de les dificultats de comunicació i ús d’estratègies comunicatives
de resolució dels conflictes amb l’ús de recursos verbals i no verbals.

· Participació activa i crítica en converses i situacions comunicatives orals pròpies de l’àmbit acadèmic, especialment en aquelles necessàries per a la gestió (planificació, seguiment avaluació i informe final) de les tasques pròpies de les diferents matèries curriculars, per a la recerca i exposició d’informació, per als intercanvis d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges.

· Participació activa en les interaccions escrites i audiovisuals (sobretot en
l’ús dels recursos de les TIC) que són necessàries per a la recerca i
comunicació d’informació en les tasques acadèmiques.

· Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels coneixements i de les idees, i per a la regulació dels processos de comprensió i expressió propis de tot procés d’aprenentatge i tant en activitats individuals com en les del treball cooperatiu.

· Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens i per a la regulació de la conducta.

· Coneixement de les diferències entre els usos orals informals i formals de la llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten adequats.

Pràctica de procediments bàsics d’assertivitat i de manteniment de les
pròpies conviccions en la interacció amb altres parlants.

· Participació en debats de temes acadèmics o escolars pautats i reglamentats.

· Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions i desenvolupament de les dificultats de comunicació amb l’ús d’elements verbals i no verbals que faciliten la realització de les interaccions necessàries per aprendre.

· Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball cooperatiu.

· Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels resultats en les situacions de treball cooperatiu.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

· Comprensió i interpretació de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació pròxims als interessos de l’alumnat: argumentació ideològica, exposició d’idees i informes, i administratius (carta a l’administració, instància, currículums, sol·licitud de feina, carta de presentació, formularis).

· Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques de tots els tipus de textos específics de les diferents matèries curriculars i amb atenció a l’obtenció i comunicació d’informació dels diferents mitjans i suports utilitzats per a la construcció del saber propi de cada disciplina.

· Anàlisi de seqüències audiovisuals procedents dels mitjans de comunicació, com a base per a l’exercitació de situacions de conversa, expressió d’opiniói d’argumentació.

· Identificació del posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de les idees en els textos que expressen el perquè de les coses o el raonament i les argumentacions.

· Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: bibliografia especialitzada, 2) en suport digital: bases de dades i catàlegs digitals, 3) fonts audiovisuals i electròniques d’informació i comunicació: documentals, reportatges, webs i altres amb continguts de les diferents matèries curriculars.

· Representació amb diferents suports mitjançant esquemes, diagrames i mapes conceptuals de la interrelació de les idees i els seus matisos. Síntesi dels arguments i resultats d’una conversa, col·loqui, entrevista o debat.

· Ús de tècniques d’anàlisi del contingut de textos orals, escrits i audiovisuals: quadres sinòptics, diagrames i mapes conceptuals. Utilització d’eines informàtiques per a elaborar xarxes i diagrames conceptuals.

· Valoració crítica en l’acceptació del contingut de missatges orals, escrits i audiovisuals, tot contrastant-la amb els coneixements propis i sospesant les

causes i les conseqüències de les idees exposades.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

· Producció de textos orals, escrits i audiovisuals a partir d’intencions i contextos comunicatius diversos: argumentació ideològica, exposició de treballs i informes, administratius (carta a l’administració, instància, currículums, sol·licitud de feina, carta de presentació, emplenat de formularis) respectant les normes adequades a cada situació, text i suport.

· Presentacions orals, escrites i audiovisuals ben estructurades, amb suport multimèdia, tenint en compte els diferents llenguatges, sobre temes relacionats amb les diferents matèries curriculars, amb atenció especial als elements icònics necessaris per a una correcta comunicació.

· Elaboració de textos orals, escrits o audiovisuals ben estructurats, a partir de les idees obtingudes en textos escrits o audiovisuals elaborats en diferents llengües i suports.

· Elaboració de textos escrits que tinguin com a funció la millor presentació oral dels aspectes treballats en les diferents matèries curriculars o en altres situacions comunicatives formals.

· Presentació ordenada i clara d’informacions elaborades en les activitats acadèmiques amb l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la comunicació, amb atenció especial al llenguatge audiovisual que cal utilitzar
per a una comunicació eficaç.

· Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals:
documentació, pluja d’idees i la seva selecció i ordenació.

· Utilització autònoma de la biblioteca-mediateca del centre, així com de las
tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’informació i de
models per a la realització dels treballs escrits propis de cada matèria
curricular.

· Creació i utilització d’esquemes i mapes conceptuals com a suport en les exposicions orals, per tal de ser projectats amb format multimèdia.

· Textualització i revisió per aconseguir coherència dels continguts de textos
orals, escrits i audiovisuals.

· Aplicació dels elements característics del registre lingüístic corresponent als
diferents àmbits d’ús dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi
adequats en cada situació comunicativa.

· Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres lingüístics a les funcions comunicatives, en especial a les de les activitats acadèmiques.

· Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).

· Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.

· Ús dels elements formals en els treballs: les citacions bibliogràfiques i d’altres fonts d’informació. L’índex i la paginació. Les referències intertextuals i intratextuals. Les notes al peu de pàgina. L’organització dels títols, els capítols i els apartats. La presentació escrita dels resultats: polidesa, correcció, els marges, portada.

· Ús de tècniques digitals de tractament textual: processadors de text per a
l’organització dels apartats i continguts: esquemes numèric, sinòptic i claus;
programes de presentació en format multimèdia; programes de tractament
de la imatge per a la utilització eficaç dels gràfics específics de cada matèria
curricular i les il·lustracions.

· Interès per la bona presentació dels textos orals, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i amb l’ús dels elements icònics que complementin i donin suport a la informació verbal per mitjà dels recursos digitals.

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en
suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques.
tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

· Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

· Reconeixement progressiu dels símbols fonètics amb la pronunciació de fonemes d’especial dificultat.

· Reconeixement i producció de patrons bàsics de ritme, d’entonació i
accentuació de paraules i enunciats.

· Identificació d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic apropiat a
contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal i a continguts d’altres matèries del currículum.

· Identificació i coneixement de les característiques dels discursos argumentatius, expositius, administratius elaborats, i de la conversa formal.

· Coneixement de les modalitats oracionals i la relació amb el context. L’estil
directe i indirecte.

· Identificació d’alguns mecanismes textuals que donen agilitat al discurs,
amb especial atenció als connectors útils per introduir un tema, relacionar
idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, indicar causa,
finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions.
· Identificació dels camps lexicosemàntics que apareixen en els missatges,
augment del coneixement i domini del lèxic nou, especialment de l’àmbit
administratiu.

· Aplicació de procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d’estil (ús d’anàfores i eliminació de repeticions) i mitjançant la precisió
lèxica (eliminació de mots genèrics). Aplicació de fórmules genuïnes, tant
de lèxic com modismes o proverbis, amb especial atenció a les peculiaritats
de cada llengua.

· Reconeixement de l’estructura dels diferents tipus de text i la seva relació
amb els paràgrafs. La puntuació com a mecanisme organitzador dels textos
escrits.

· Ús de procediments per compondre enunciats amb estil cohesionat:
aposició, adjectius i oracions de relatiu explicatius, construccions de participi
i gerundi, oracions coordinades i subordinades.

· Aplicació de procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements
d’estil (ús d’anàfores i eliminació de repeticions) i mitjançant la precisió
lèxica (eliminació de mots genèrics).

· Coneixement i sistematització d’aquells aspectes ortogràfics i sintàctics en
què no coincideix l’ús en la llengua parlada i la normativa de la llengua
escrita.

· Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos
mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del
text, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques.

· Acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva
de superació.

· Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció,
de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

· Conscienciació de les aptituds i dificultats del progrés en l’aprenentatge
lingüístic i comunicatiu.

· Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els
processos comunicatius i en el context de l’aula i fora d’aquesta.

· Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.


Continguts comuns amb altres matèries
- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
vinculats a continguts d’altres matèries curriculars.DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

· Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de complexitat, d’obres o
fragments de literatura catalana i castellana des de l’Edat Mitjana al segle
XX adequades a l’edat.

· Coneixement d'obres i autors de literatura universal més significatius en el
temps, a partir de fragments comentats, visionat de materials audiovisuals o
vídeos, assistència a representacions teatrals, recitat de poesies, audicions
de poemes musicats. Relació amb altres arts com arquitectura o pintura.

· Contextualització dels textos literaris treballats: obres, autors i períodes més
representatius de la literatura catalana i castellana, des de l’Edat Mitjana a
l’actualitat i especialment del segle XX.

· Reflexió sobre els elements que fan que una obra sigui considerada
“clàssica” i sobre l’actualitat dels temes de les obres que han mantingut la
seva vigència a través del temps.

· Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari:
el comentari de text.

· Lectura comentada i expressiva de contes i novel·les que ofereixen
estructures i veus narratives diferents.

· Lectura comentada i recitat de poemes, tot comparant el tractament de
temes recurrents en diferents autors i períodes literaris, i valorant la funció
dels elements simbòlics i dels recursos retòrics i mètrics en el poema.

· Lectura comentada i dramatitzada d’obres de teatre o fragments, tot
valorant algunes innovacions en els temes i en les formes.

· Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de
simulació, versionat o elaboració a partir de models, utilitzant alguns
aprenentatges adquirits en les lectures (adaptant els missatges “clàssics” a
l’actualitat, a un missatge més proper i propi o modificant-ne les formes o
els formats).

· Elaboració de treballs crítics senzills sobre obres literàries.

· Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn, de les
biblioteques virtuals i webs per al foment i orientació de la lectura.

· Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de
la lectura com a font de coneixement d’altres persones, èpoques i cultures.

· Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges estètics: el cinema i la seva relació
amb obres literàries a partir de lectures, visionats i anàlisi de textos coneguts, propers als interessos i gustos de l’alumnat o obres de significació en la història de la cultura.

LLENG I LIT CAT I CAST Continguts 3r

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

· Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com
a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre.

· Participació en activitats de relació social i comunicació amb altres comunitats escolars, amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general (cartes al director, notícies a la premsa, ràdio local o per al web del centre).

· Participació en interaccions per mitjà del correu electrònic i entorns virtuals
de comunicació.

· Ús d’estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als
interlocutors en contextos multilingües d’interacció.

· Detecció de les dificultats de comunicació i ús d’estratègies comunicatives
de resolució dels conflictes amb l’ús de recursos verbals i no verbals.

· Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals (sobretot en l’ús
de les TIC) que són necessàries per a l’organització i gestió de les tasques
acadèmiques, per a la recerca i exposició d’informació, per als intercanvis
d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges de les diferents
matèries curriculars.

· Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels coneixements i de les idees, per a la regulació dels processos de comprensió i expressió propis de tot procés d’aprenentatge, tant en activitats individuals com en les de treball cooperatiu.

· Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens i per a la regulació de la conducta.

· Reflexió sobre les diferències entre els usos orals informals i formals de la
llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten adequats.

· Pràctica de procediments bàsics d’assertivitat i de manteniment de les
pròpies conviccions en la interacció amb altres parlants.

· Participació en debats de temes acadèmics o escolars pautats i
reglamentats.

· Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les interaccions i desenvolupament de les de les dificultats de comunicació amb l’ús d’elements verbals i no verbals que faciliten la realització de les interaccions necessàries per aprendre.

· Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les
situacions de treball compartit.

· Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels resultats en les situacions de treball compartit.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

· Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos
orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació pròxims als interessos de l’alumnat, amb atenció als textos predictius, persuasius i gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió), reconeixent les diferències entre informació i opinió.

· Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels narratius, descriptius , expositius de fets, explicatius d’idees i conceptes, instructius,
argumentatius i els que expressen opinió raonada en les diferents matèries
curriculars.

· Anàlisi de seqüències audiovisuals que reflecteixen la relació entre els recursos visuals i sonors i els elements verbals, i adquisició de criteris bàsics per tal d’observar, interpretar, analitzar, valorar i prendre postura davant dels missatges audiovisuals.

· Identificació de l’estructura comunicativa dels missatges orals, escrits i audiovisuals treballats: les intencions de l’emissor mitjançant les modalitats oracionals i l’ordre jeràrquic de les idees expressades, entre d’altres.

· Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) escrites: cerca bibliogràfica i documental en llibres, enciclopèdies, revistes, diaris; 2) l’estratègia prèvia a l’ús dels cercadors d’Internet; 3) fonts audiovisuals i electròniques de comunicació: CD-ROM, DVD i altres.

· Representació mitjançant esquemes, diagrames i mapes conceptuals de la interrelació de les idees i els seus matisos. Síntesi dels arguments i resultats d’una conversa, col·loqui, entrevista o debat.

· Ús d’estratègies i tècniques de processament de la informació, tant de captació, elaboració i síntesi com d’ampliació, i organització de la informació en fitxes, taules, quadres i gràfics, mitjançant recursos de les TIC.

· Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements
propis, abans i després de la lectura.

· Valoració crítica en l’acceptació del contingut de missatges orals i escrits, tot
desenvolupant l’anàlisi intratextual i intertextual dels continguts expressats,
per tal de fer possible la interpretació del missatge des de diverses perspectives (única, múltiple, complementària).

· Lectura, anàlisi i crítica de la funció persuasiva de la publicitat.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

· Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps: expositius, persuasius, predictius i dels gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió).

· Composició, en suport paper o digital, de textos narratius, descriptius, expositius de fets, explicatius d’idees i conceptes, instructius i argumentatius, propis de les diferents matèries curriculars, elaborats a partir de la informació obtinguda en la biblioteca o mediateca escolar o en altres fonts d’informació i organitzada per mitjà d’esquemes, mapes conceptuals, fitxes i resums, amb l’ús adequat dels elements icònics pertinents.

· Elaboració de textos escrits que tinguin com a funció la millor presentació
oral dels aspectes treballats en les diferents matèries curriculars o en altres
situacions comunicatives formals.

· Presentació ordenada i clara d’informacions elaborades en les activitats
acadèmiques amb l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la
comunicació, amb atenció especial al llenguatge audiovisual que cal utilitzar
per a una comunicació eficaç.

· Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els
signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament
del lector respecte del text llegit.

· Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions
internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals:
documentació, pluja d’idees i la seva selecció i ordenació.

· Utilització autònoma de la biblioteca-mediateca del centre, així com de las
tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’informació i de
models per a la realització dels treballs escrits propis de cada matèria
curricular.

· Creació i utilització d’esquemes i mapes conceptuals en format digital, com
a suport en les exposicions orals, per tal de ser projectats amb mitjans
audiovisuals.

· Procediment de textualització i revisió per aconseguir coherència dels
continguts de textos orals, escrits i audiovisuals.

· Coneixement i aplicació dels diferents registres lingüístics en relació amb
els diferents àmbits d’ús. Distinció entre el registre col·loquial, estàndard,
acadèmic i culte.

· Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna
de les idees dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: connectors textuals, tractament de les formes verbals i adequació del registre dels textos orals, escrits o audiovisuals a les funcions comunicatives, en especial a les de les activitats acadèmiques.

· Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i
amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees
expressades).

· Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les
paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.

· Ús dels elements formals en els treballs: les citacions bibliogràfiques i d’altres fonts d’informació. L’índex i la paginació. Les referències intertextuals i intratextuals. Les notes al peu de pàgina. L’organització dels títols, els capítols i els apartats. La presentació escrita dels resultats: polidesa, correcció, els marges, portada.

· Ús de tècniques digitals de tractament textual: processadors de text per a l’organització dels apartats i continguts: esquemes numèric, sinòptic i claus; programes de presentació, programes de tractament de la imatge per a la utilització eficaç dels gràfics específics de cada matèria curricular i les il·lustracions.

· Interès per la bona presentació dels textos orals, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i
amb l’ús dels elements icònics que complementin i donin suport a la informació verbal.

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

· Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació
oral i escrita.

· Reconeixement progressiu i producció de les peculiaritats fonètiques de
cada llengua i dels patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de
paraules i enunciats.

· Identificació d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic apropiat a
contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal i a continguts
d’altres matèries del currículum.

· Identificació i coneixement de les característiques dels discursos expositius
de fets, explicatius d’idees i conceptes, amb especial atenció a l’expressió
de causa i conseqüència, instructius i argumentatius.

· Identificació d’alguns mecanismes textuals que donen agilitat al discurs,
amb especial atenció a les substitucions lèxiques i als connectors útils per
ordenar, donar aclariments i detalls, indicar causa i conseqüència, indicar
posicionament adversatiu.

· Reconeixement d’estratègies bàsiques per recordar, organitzar i revisar
vocabulari.

· Reconeixement de l’estructura dels diferents tipus de text i la seva relació
amb els paràgrafs. La puntuació com a mecanisme organitzador dels textos
escrits.

· Ús de recursos per l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta, mitjans
audiovisuals i materials en suport digital.

· Ús de procediments per compondre enunciats amb estil cohesionat: aposició, adjectius i oracions de relatiu explicatius, construccions de participi i gerundi, oracions coordinades i subordinades.

· Coneixement de les lleis ortogràfiques que comporten més dificultat per
aplicar-les en els textos propis, fent especial atenció en les que suposen diferències entre les llengües que s’aprenen.

· Reconeixement del grau d’incidència de l’estructura sintàctica d’un text en el
significat.

· Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos
mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del
text, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques.

· Acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva
de superació.

· Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció,
de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

· Conscienciació de les aptituds i dificultats del progrés en l’aprenentatge
lingüístic i comunicatiu.

· Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els
processos comunicatius i en el context de l’aula i fora d’aquesta.

· Organització i valoració del treball individual per progressar en
l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Continguts comuns amb altres matèries

- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
vinculats a continguts d’altres matèries curriculars.


DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

· Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de complexitat, d’obres de
literatura juvenil i de la literatura clàssica adequades a l’edat seguint un
itinerari literari que parteixi dels coneixements previs del lector.

· Coneixement d’obres significatives de la cultura literària catalana i
castellana, a partir de la lectura comentada de fragments, del visionat
d’audiovisuals, representacions teatrals o recitats poètics o audició de
poemes musicats.

· Reflexió sobre la situació de l’obra en el seu context, tot aprofitant els coneixements previs de l’alumnat i la relació amb els coneixements adquirits en altres matèries.

· Reflexió sobre els elements que fan que una obra sigui considerada “clàssica” i sobre l’actualitat dels temes de les obres que han mantingut la seva vigència a través del temps.

· Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari
abans, durant i després de la lectura.

· Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves
característiques principals a partir de les lectures.

· Lectura comentada i expressiva de contes i novel·les; valoració dels
personatges, de la veu i de la perspectiva narrativa, i del diàleg.

· Lectura comentada i recitat de poemes, tot comparant el tractament de
temes recurrents en diferents autors, i valorant la funció dels elements
simbòlics i dels recursos retòrics i mètrics en el poema.

· Lectura comentada i dramatitzada d’obres de teatre o fragments, tot
reconeixent algunes característiques temàtiques i formals.

· Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes, adequats al
registre literari.

· Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de
simulació, versionat o elaboració a partir de models, utilitzant alguns
aprenentatges adquirits a les lectures (adaptant els missatges “clàssics” a
l’actualitat , a un missatge més proper i propi o modificant-ne les formes o
els formats).

· Utilització progressivament i de manera autònoma de la biblioteca del
centre, de les de l’entorn, de les biblioteques virtuals i webs per al foment i
orientació de la lectura.

· Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora i de la consideració de
la lectura com a font de coneixement d’altres persones i cultures.

· Elaboració d’opinions pròpies i de treballs senzills sobre lectures literàries.

· Identificació i interpretació dels recursos literaris en altres tipus de textos i
altres funcions comunicatives, com els que s’empren amb funció persuasiva en la publicitat.

FÍSICA I QUÍMICA Continguts 4t

CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos

· Plantejament de preguntes i discussió del seu interès i manera de definirles.

· Reconeixement de la complexitat dels problemes quotidians i de la necessitat d’interrelacionar models teòrics provinents de diferents disciplines per donar-hi resposta.

· Priorització del model o models a escollir per analitzar un problema.

Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències

· Anticipació de possibles estratègies diferents per afrontar la recerca de respostes a una pregunta i selecció de la més idònia.

· Recull sistemàtic de dades, utilitzant sensors quan calgui, i anàlisi del grau
d’exactitud i precisió.

· Cerca de dades per respondre a les qüestions a partir de diferents fonts,
primàries o secundàries, i anàlisi crítica del seu interès i de les seves
limitacions.

· Remodelació d’un disseny experimental proposat per tal de cercar noves
dades o adequar-lo a nous objectius.

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les

· Identificació de tendències significatives en les dades obtingudes.

· Participació en fòrums de contingut científic i validació de les pròpies conclusions a partir de la confrontació amb les d’altres.

· Formulació de noves preguntes a partir dels resultats obtinguts.

Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens i a
l’actuació conseqüent i responsable

· Ús del coneixement après per interpretar aplicacions tecnològiques i
problemes socioambientals, i per fonamentar l’actuació.

· Reconeixement que hi ha incertesa al fer prediccions relacionades amb
processos físics i químics i de la necessitat d’avaluar riscos. Aplicació en
l’actuació de principis com el de la precaució i de valors com els d’equitat,
solidaritat i responsabilitat.

· Reconeixement del caràcter evolutiu de la ciència i valoració de les
aportacions de les diferents revolucions científiques en la superació de
dogmatismes i en els canvis de les condicions de vida de les persones.

· Anàlisi crític de corrents d’opinió no fonamentades en el coneixement
científic actual.


CONTINGUTS

Forces i moviments

· Anàlisi qualitatiu dels moviments rectilinis i curvilinis. Associació del tipus de
moviment amb representacions gràfiques. Anàlisi quantitatiu del moviment
rectilini uniforme.

· Caracterització de l’equilibri de forces. Identificació del pes dels objectes i el
seu centre de gravetat. Reconeixement de la relació entre força i deformació
en els cossos elàstics.

· Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos.
Identificació de les variables que influeixen en el valor de la pressió
atmosfèrica.

· Caracterització de les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i
anàlisi de moviments i forces en la vida quotidiana. Interpretació de
situacions relacionades amb accidents de trànsit i anàlisi de mesures
preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència
de la seva acceleració envers la massa.

· Caracterització de la llei de la Gravitació Universal i la seva aplicació en
l’anàlisi del moviment de diversos tipus d’astres i de les naus espacials.
Identificació de problemes generats per la ingravidesa. Valoració dels
avenços científics i tecnològics.

· Evolució en les concepcions per explicar l’origen de l’Univers i la seva
estructura.

Les ones

· Caracterització de les ones segons amplitud, freqüència, període i longitud
d’ona. Reconeixement de la possibilitat de propagació d’ones mecàniques
en sòlids, líquids i gasos. Anàlisi experimental d’ones estacionàries i de la
ressonància.

· Reconeixement del so i les ones sonores. Identificació de fenòmens
relacionats amb la reflexió del so. Anàlisi de la generació de sons en
instruments musicals, descripció de característiques de l’aparell de fonació
humà i justificació de mesures saludables en escoltar música.

· Interpretació de la reflexió i refracció de la llum mitjançant el model de raigs i
justificació del funcionament de diversos aparells òptics i de l’ull humà.

· Interpretació de la polarització, la dispersió cromàtica, els colors, les
interferències mitjançant el model ondulatori. Establiment de relacions
l’espectre electromagnètic, les propietats dels diversos tipus d’ones
electromagnètiques i les seves aplicacions.

· Cerca d’informació sobre alguna de les aplicacions de les ones
electromagnètiques, analitzant les mesures de seguretat implicades i
comunicant les conclusions amb diferents suports.

Estructura i propietats de les substàncies

· Observació experimental de propietats de substàncies: conducció de
l’electricitat en estat pur o en dissolució, punt de fusió, duresa, etc. i
classificació de les substàncies segons les seves propietats identificades.

Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic.

· Establiment de relacions entre l’organització dels elements en la Taula
Periòdica i la seva estructura. Interpretació de l’estructura de l’àtom a partir
d’evidències de la distribució dels electrons en nivells d’energia.

· Diferenciació de les propietats de les dissolucions àcides i bàsiques, i mesura de pH. Reconeixement de substàncies àcides i bàsiques d’ús freqüent i de la seva utilització. Caracterització de les reaccions químiques de neutralització.

· Interpretació de la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços.

Identificació dels hidrocarburs com a recurs energètic i dels problemes
ambientals relacionats amb el seu ús.

· Reconeixement experimental de propietats físiques d’alguns compostos
orgànics senzills i de macromolècules. Establiment de relacions amb la seva
estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves aplicacions i dels
problemes relacionats amb el seu reciclatge.

Connexions amb altres matèries

Matemàtiques
- Reconeixement i aplicació de funcions lineals, quadràtiques i de
proporcionalitat inversa.
- Ús de potències negatives per expressar nombres petits.

Llengua
- Ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i argumentar
dades i idees oralment i per escrit: descripció, explicació, definició,
exposició, justificació, argumentació.
- Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses.

Educació visual i plàstica
- Representació d’estructures en tres dimensions.

Tecnologies
- Anàlisi de processos industrials d’obtenció de productes.
- Resolució de problemes tecnològics.

Musica
- Generació de sons en instruments musicals.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA Continguts de 3r

Continguts comuns a tots els blocs

Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos

· Observació i descripció científica de canvis en els materials i en el cos humà
utilitzant el vocabulari de manera rigorosa.

· Plantejament de preguntes i identificació dels models científics teòrics que
poden ser més útils per respondre-les.

· Plantejament d’hipòtesis per posar a prova els models propis.

Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències

· Disseny d’investigacions per validar hipòtesis, que comportin controlar
variables.

· Identificació d’evidències que confirmen o refuten hipòtesis.

· Lectura de recerques realitzades per altres (per exemple, en altres èpoques
històriques) i anàlisi crítica dels procediments emprats per a la recollida de
dades i de les evidències que es mostren.

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les

· Argumentació de les conclusions d’una recerca tenint en compte variables
diferents, punts de vista alternatius i el seu caràcter provisional.

· Adaptació de l’expressió de les conclusions segons diferents destinataris i al
tipus de mitjà utilitzat (informe escrit, exposició oral, pàgina web, etc.).

Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens i a
l’actuació conseqüent i responsable

· Ús dels coneixements apresos per dissenyar, argumentar i aplicar plans
d’actuació orientats a estalviar en el consum d’energia elèctrica i tenir cura
de l’entorn proper.

· Tendència a utilitzar el coneixement après per fonamentar maneres de viure
saludables, tant individualment com col·lectiva.

· Reconeixement de les limitacions de tot tipus, però especialment les d’ordre
socioeconòmic, que condicionen tant les investigacions científiques com les
seves aplicacions.

Física i química

La matèria a l’Univers

· Distinció experimental entre substàncies simples, substàncies compostes i
mescles. Observació experimental i mesura de propietats característiques
de substàncies pures.

· Identificació dels elements químics bàsics a la Terra i als éssers vius.
Classificació dels elements en metalls i no metalls en funció de propietats
observades. Ús de la Taula Periòdica per obtenir dades de les propietats de
diferents elements. Reconeixement dels símbols dels elements més
abundants i del significat de les fórmules de les substàncies compostes.

· Utilització del model atòmic per descriure els diferents components
estructurals de la matèria: àtoms, molècules i ions. Comparació de substàncies amb estructures moleculars i estructures gegants, i interpretació de diferències en les seves propietats.

· Descripció de l’estructura de l’àtom: interpretació de les diferències entre els
àtoms de diferents elements i entre isòtops d’un element.

· Interpretació de la radioactivitat i dels efectes de les radiacions ionitzants
sobre els organismes i en particular els éssers humans. Valoració de mesures preventives i protectores.

· Descripció d’altres tipus de radiacions i les seves aplicacions.

Les reaccions químiques

· Caracterització dels canvis físics i dels canvis químics. Obtenció
experimental de substàncies compostes a partir dels seus elements i
viceversa. Reconeixement que es tracta de canvis químics.

· Observació de canvis químics relacionats amb fenòmens quotidians:
reaccions àcid-base, d’oxidació i combustió, de descomposició, de
precipitació, de fermentació i de putrefacció. Identificació d’evidències que
els elements químics es conserven tot i que les substàncies inicials i finals
són diferents. Interpretació dels canvis mitjançant el model
atòmicomolecular. Representació dels canvis amb el llenguatge químic.

· Comprovació experimental de la conservació de la massa d’un sistema
tancat abans i després d’un canvi físic o químic. Càlcul de la massa de
reactius i de productes en una reacció química senzilla.

· Predicció i estudi experimental de la variació de la velocitat d’una reacció en
funció de les variables (temperatura, concentració, grau de divisió dels
reactius sòlids). Observació de l’efecte dels catalitzadors i aplicació a
l’anàlisi de l’acció dels enzims i dels catalitzadors dels vehicles.

· Anàlisi d’algun procés d’elaboració de materials d’ús quotidià. Discussió
sobre els aspectes a tenir en compte per minimitzar l’impacte en el medi del
procés de producció o del seu ús.

Energia i canvis químics

· Reconeixement de la transferència d’energia en les reaccions químiques. Aplicació a l’anàlisi de les combustions i de la fotosíntesi.

· Observació de les propietats elèctriques de la matèria. Experimentació i
interpretació de fenòmens elèctrics mitjançant el model de càrrega elèctrica.
Interpretació de fenòmens electrostàtics: descàrregues elèctriques i ionització de l’aire. Justificació de mesures preventives dels efectes dels llamps.

· Anàlisi del funcionament d’un circuit elèctric tancat: transport d’energia, cicle
d’electrons, diferència de potencial i intensitat. Comprovació de la relació
entre diferència de potencial i intensitat en situacions de la vida quotidiana.

· Observació de canvis químics produïts pel corrent elèctric: Electròlisi.

Identificació d’aplicacions en el context proper.

· Anàlisi dels principals processos de generació de l’energia elèctrica a partir
de diferents fonts i del seu impacte en el medi. Valoració dels arguments a
favor i en contra de cada tipus de procés.

· Identificació de cadenes energètiques i reconeixement que a cada pas
tenim menys energia útil al sistema per fer treball. Anàlisi i valoració crítica
de l’ús de l’energia elèctrica.

Biologia i geologia

La reproducció humana

· Interpretació de la funció de reproducció com a la transferència de material
genètic. Les cèl·lules reproductores com a vehicle de transmissió dels
caràcters hereditaris i la seva relació amb el cicle biològic.

· Caracterització dels aparells genitals femení i masculí, dels gàmetes (òvuls i
espermatozoides) així com del recorregut dels espermatozous i òvuls. Interpretació del cicle menstrual. Caracterització del procés reproductiu
(coit, fecundació, embaràs i part). Reconeixement i valoració de mètodes de
control de natalitat: anticonceptius i tècniques de reproducció assistida.

· Valoració dels canvis físics i psíquics a l’adolescència. Reconeixement de la
diversitat de gènere. Identificació de malalties de transmissió sexual i
valoració de mesures preventives. Caracterització de la resposta sexual
humana: Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexual.

La nutrició humana

· Interpretació de l’alimentació i la respiració com a processos per obtenir
matèria i energia per viure. Caracterització de la digestió com a procés per
transformar els aliments en nutrients i de l’assimilació com a procés
d’absorció de nutrients des del medi extern al medi intern. Concepte
d’alimentació equilibrada i conductes de risc relacionades amb l’alimentació.

· Justificació de l’intercanvi de matèria i energia que té lloc a les cèl·lules,
relacionant-ho amb la realització de les funcions cel·lulars i la síntesi de
molècules.

· Caracterització dels aparells, òrgans i sistemes que aporten els nutrients a
la cèl·lula i n’eliminen els residus: digestiu, respiratori, circulatori i excretor,
fent èmfasis en els tipus cel·lulars característics de cadascun d’ells.

· Caracterització de la respiració cel·lular com a procés d’oxidació dels
nutrients per a transferir energia a la cèl·lula.

Les respostes del cos

· Identificació dels diferents estímuls (físics i químics) i les respostes que
genera el cos humà. Caracterització dels diferents receptors cel·lulars que
capten estímuls.

· Conceptualització de la neurona com a cèl·lula especialitzada en la captació
i transmissió d’estímuls i caracterització dels centres nerviosos i dels nervis.
Identificació dels òrgans del sistema nerviós com a òrgans coordinadors de
diferents respostes. Identificació i avaluació de factors que afecten la salut
mental.

· Caracterització de l’aparell locomotor com a efector de respostes del cos.
Relació entre la morfoanatomia i el moviment: ossos, músculs i
articulacions. Anàlisi del moviment. Estímuls que desencadenen respostes
motores.

· Caracterització del sistema endocrí com a efector de respostes del cos.
Aplicació del concepte d’equilibri hormonal a l’anàlisi dels trastorns més
freqüents. Identificació de les hormones com substàncies activadores o
inhibidores de funcions. Anàlisi de l’efecte d’alguna hormona.

· Caracterització del sistema immunitari com a efector de la resposta a la
detecció de substàncies alienes al cos. Valoració de la importància de la
higiene. Diferenciació entre immunitat activa i passiva. Anàlisi i interpretació
de situacions determinades: vacunació, al·lèrgies i transplantaments.

· Recerca sobre les variables que condicionen el binomi salut-malaltia.
Valoració dels efectes sobre la salut individual i col·lectiva de les conductes
addictives. Valoració de la incidència de l’entorn social en les conductes i en
la salut.

Interacció entre els subsistemes de la Terra i l’activitat humana

· Anàlisi d’alguns impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera i la
hidrosfera. Diferenciació entre contaminació i contaminant i identificació
d’alguns contaminants i el seu impacte en alguns medis.

· Identificació d’alguns dels riscos derivats dels processos geològics externs.
Reconeixement de l’activitat humana com a afavoridor d’alguns d’aquests
processos. Valoració de l’impacte i mesures per a la seva predicció i prevenció.

· Caracterització dels riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i vulcanisme. Identificació de zones de risc en el marc de la tectònica de plaques. Valoració de l’impacte i mesures de predicció i prevenció.

· Caracterització de les conseqüències de l’activitat humana sobre la biosfera
a partir d’analitzar la modificació dels cicles de matèria i del flux d’energia de
la natura. Identificació dels mecanismes autoreguladors dels ecosistemes
en els cicles de matèria i el flux d’energia d’un ecosistema proper.

· Anàlisi de les causes, processos i conseqüències d’alguns problemes
ambientals, com ara: la generació de residus, la pluja àcida, la disminució
de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric. Argumentació
de mesures preventives i correctores per afrontar alguns d’aquests
problemes i concreció de propostes d’actuació a l’entorn proper.

Connexions amb altres matèries

Matemàtiques
- Ús de nombres grans i molt petits; expressió de nombres en forma de
potència.
- Resolució d’equacions lineals.
- Realització d’operacions combinades, percentatges.
- Ús de representacions gràfiques amb diagrames de sectors i de barres.
- Lectura de mapes topogràfics.

Llengua
- Ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i argumentar
dades i idees oralment i per escrit: descripció, explicació, definició,
exposició, justificació, argumentació.
- Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses.
Ciències socials
- Reconeixement de variables socioeconòmiques que condicionen canvis en
el medi.

- Elements a tenir en compte en l’obtenció industrial de nous productes
derivats de la innovació científica i tecnològica.
- Identificació dels impactes d’alguns processos productius.

Educació visual i plàstica
- Creació d’imatges utilitzant recursos informàtics.
- Anàlisi crítica de imatges de fenòmens provinents de diferents fonts.

Educació física
- Reconeixement de la relació entre l’alimentació, l’exercici físic i la pràctica
de l’esport sobre la salut.
- Mesura de pulsacions en repòs i en el desenvolupament de diverses
activitats.

Tecnologies
- Introducció de dades, informacions i conclusions a una pàgina web.
- Valoració de l’estalvi de materials.
- Creació i edició de pàgines web.