COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

EDUCACIÓ FÍSICA Continguts de 2n

Condició física i salut

· Realització de jocs d'escalfament, tot reconeixent els objectius que es persegueixen.

· Reconeixement de les qualitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica i flexibilitat.

· Realització d'activitats i de jocs per a la millora de la condició física, amb especial incidència en la resistència aeròbica i la flexibilitat.

· Control i valoració de la freqüència cardíaca com a indicador del grau d'esforç.

· Valoració de la importància d'adoptar una bona postura corporal en la pràctica de les activitats físiques i en la vida quotidiana.

· Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física.

· Valoració d'hàbits saludables com una bona alimentació, el descans i l'activitat física, i identificació d'hàbits de risc.

· Coneixement i vivència de diferents tècniques de respiració i relaxació, i aplicació en situacions quotidianes.


Jocs i esports

· Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics i reglamentaris d'un esport individual.

· Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d'un esport col·lectiu.

· Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d'un esport d'adversari.

· Autocontrol en les situacions de contacte.

· Cooperació en les funcions atribuïdes en un equip per a la consecució d'objectius comuns.

· Valoració de l'esportivitat per sobre de la consecució de resultats.

· Valoració dels esports d'adversari com a fenomen social i cultural.Expressió corporal

· Recerca de diferents maneres de comunicar-se, per mitjà del llenguatge corporal, utilitzant les diferents parts del cos alhora i separadament, amb i sense suport musical.

· Disposició favorable a la desinhibició en les activitats comunicatives.

· Acceptació de les diferències individuals i respecte davant l'execució dels altres.


Activitats en el medi natural

· Reconeixement i realització d'activitats en el medi natural com a activitats per a la millora de la condició física i la recreació.

· Respecte i valoració del medi natural com a espai idoni per a la realització d'activitats físiques.

· Cerca prèvia d'informació sobre l'indret, natural o urbà, en el que es desenvolupin les activitats.


Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa
- Respecte i valoració del medi natural.

Llengua
- Interacció oral en jocs i esports.
- Desinhibició en activitats comunicatives.

EDUCACIÓ FÍSICA Continguts de 1r


Condició física i salut

· Identificació de les parts d'una pràctica física: escalfament, activitat física i exercicis de baixa intensitat.


· Realització d'exercicis apropiats per a l'escalfament general.


· Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.


· Realització de jocs per a la millora de la condició física.


· Atenció a la higiene després de fer activitat física.


· Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana.


· Pràctica d'exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.


· Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.


Jocs i esports


· Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius.


· Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac i defensa.


· Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports col·lectius.


· Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports individuals.


· Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.


· Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports practicats.


· Valoració de l'esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.


· Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.


Expressió corporal


· Identificació del cos expressiu: postura, gest i moviment. Aplicació de la consciència corporal a les activitats expressives.


· Experimentació d'activitats expressives orientades a afavorir una dinàmica positiva del grup.


· Disposició favorable a la desinhibició en les activitats d'expressió corporal.


Activitats en el medi natural


· Realització d'activitats fisicoesportives en el medi natural.


· Acceptació i respecte de les normes de conservació dels medi urbà i natural.


Connexions amb altres matèries


Ciències de la naturalesa
- Respecte per les normes de conservació del medi.


Llengua
- Interacció oral en jocs i esports.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA Continguts de 2n

Continguts comuns a tots els blocs

 
 

Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos

 
 

· Observació i descripció científica de canvis en els moviments, en els materials, en els éssers vius i a la Terra utilitzant el vocabulari de manera rigorosa.

 
 

· Plantejament de preguntes que comportin l'establiment de relacions entre variables. Identificació de les variables que poden ser més significatives.

 
 

· Diferenciació entre observacions, inferències, interpretacions o opinions personals.

 
 

 
 

Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències

 
 

· Disseny de petites investigacions per respondre a les preguntes formulades.

 
 

· Elaboració de taules i de gràfics, fonamentalment funcionals, a partir de dades obtingudes experimentalment i utilitzant recursos TIC.

 
 

· Identificació d'evidències de canvis al mateix temps que dels aspectes que no canvien.

 
 

· Cerca de dades en diferents fonts a partir d'identificar paraules-clau i anàlisi crítica de la informació trobada.

 
 

· Ús de recursos TIC (simuladors, sensors) per a la captació i tractament de dades.

 
 

 
 

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les

 
 

· Identificació de relacions entre variables i deducció de regularitats i lleis senzilles.

 
 

· Elaboració d'informes sobre el treball realitzat, en els quals es justifiquin les conclusions tant a partir de les dades recollides com de referents teòrics.

 
 

 
 

Per transferir el nou coneixement a la interpretació d'altres fenòmens i a l'actuació conseqüent i responsable

· Ús dels coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d'actuació orientats a estalviar l'energia i preservar ecosistemes naturals.

 
 

· Lectura crítica de textos que mostrin aplicacions dels coneixements apresos i la seva interpretació.

 
 

· Establiment de relacions amb aplicacions tecnològiques.

 
 

 
 

CONTINGUTS

 
 

Interaccions en el món físic

 
 

· Caracterització de les forces com a interacció. Mesura i representació gràfica de les forces. Diferenciació entre diferents tipus de forces.

 
 

· Anàlisi de fenòmens de la vida quotidiana que s'expliquen pel concepte de pressió.

 
 

· Identificació de magnituds que descriuen els moviments: posició, temps, velocitat i acceleració. Caracterització del moviment rectilini uniforme. Representació gràfica del moviment rectilini uniforme.

 
 

· Anàlisi de casos d'equilibri de forces: repòs i moviment rectilini uniforme.

 
 

· Reconeixement de l'efecte d'una força o suma de forces en moviments i deformacions. Relació qualitativa i experimental entre força i moviment: acceleració, frenada i desviació. Aplicació a la interpretació de causes

d'accidents de trànsit.

 
 

 
 

L'energia

 
 

· Identificació de l'energia i la seva relació amb el canvi. Valoració del paper de l'energia en la vida quotidiana.

 
 

· Reconeixement de la transferència d'energia en forma de treball. Valoració de la multiplicació de la força mitjançant màquines.

 
 

· Diferenciació entre energia cinètica i potencial a partir d'analitzar exemples.

 
 

· Interpretació de la calor com a forma de transferir energia i de la seva relació amb la variació de temperatura i els canvis d'estat. Observació i comprovació experimental de diferents formes de propagació de la calor

(conducció, convecció i radiació). Identificació de materials conductors i aïllants i el seu ús a la vida quotidiana.

 
 

· Reconeixement de la transferència d'energia mitjançant la llum i el so. Experimentació de les propietats de la propagació de la llum i el so. Interpretació d'aplicacions a la vida quotidiana.

 
 

· Anàlisi de la conservació i dissipació de l'energia en les transferències energètiques. Valoració del rendiment de determinades transferències energètiques en la vida quotidiana.

 
 

· Elaboració de propostes de mesures, individuals i col·lectives, d'estalvi energètic en l'entorn proper.

 
 

 
 

Els processos geològics

 
 

· Caracterització del cicle geològic com a interacció dels processos geodinàmics interns i externs. Identificació de canvis a la superfície de lamTerra causats per agents geològics externs. Reconeixement de lammeteorització de les roques i de l'acció d'alguns agents externs en elmodelat del relleu. Representació del relleu terrestre i lectura de mapes topogràfics. Caracterització dels processos de formació de les roques

sedimentàries.

 
 

· Identificació de canvis a la superfície de la Terra relacionats amb les manifestacions dels agents geològics interns: deformació de roques, sismicitat i vulcanisme. Reconeixement dels trets fonamentals de la

tectònica de plaques. Formació de serralades de muntanyes, distribució del vulcanisme i la sismicitat.

 
 

· Descripció dels processos de formació de roques magmàtiques i metamòrfiques. Identificació i relació de les seves propietats amb el seu origen. Representació de les roques en mapes geològics. Identificació dels usos de les roques en la construcció i en la indústria. Identificació de recursos energètics fòssils: petroli, gas, carbó.

 
 

 
 

La vida en acció

 
 

· Identificació de la cèl·lula com a unitat estructural i funcional del éssers vius. Observació de cèl·lules al microscopi, i visualitzador digital. Interpretació de la diversitat de formes, dimensions i identificació d'algunes estructures cel·lulars (paret cel·lular, nucli, vacúols, cloroplasts i inclusions) i el tipus de funció que realitzen. Justificació de la necessitat cel·lular de nutrients i d'energia per al creixement, per al manteniment de la vida i per a la reproducció.

 
 

· Caracterització de la nutrició heteròtrofa com a procés cel·lular d'utilització de matèria orgànica i oxigen del medi per a obtenir energia i elaborar les seves estructures. Caracterització de la respiració com a procés de

transferència d'energia a la cèl·lula.

 
 

· Caracterització de la nutrició autòtrofa (fotosíntesi) com a procés cel·lular d'utilització de la matèria inorgànica del medi i l'energia solar per elaborar les seves estructures. Justificació del paper de diferents variables a partir de la realització d'experiments senzills.

 
 

· Diferenciació entre la reproducció sexual i l'asexual, a nivell individu, fent especial èmfasi en si els descendents són genèticament idèntics o diferents al seu progenitor o progenitors. Anàlisi d'algun cicle biològic representatiu a partir d'identificar evidències de les diferents fases.

 
 

· Caracterització de la funció de relació com a la capacitat de les cèl·lules de captar estímuls i generar respostes. Identificació dels estímuls externs i interns. Identificació dels receptors, coordinadors i efectors.

 
 

· Anàlisi d'un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements que el configuren. Valoració de les possibles conseqüències de la seva modificació, en termes de la transferència de matèria i energia (productors, consumidors i descomponedors). Identificació de similituds i diferències amb altres ecosistemes.

 
 

Connexions amb altres matèries

 
 

Matemàtiques

- Ús d'unitats de mesura d'espai, temps, temperatura, energia. Canvis d'unitat.

- Ús de nombres positius i negatius.

- Reconeixement de funcions de proporcionalitat.

- Lectura i construcció de representacions cartesianes.

- Mesura d'angles.

- Utilització d'escales ordinals com unitat de mesura.

 
 

Llengua

- Ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i argumentar dades i idees oralment i per escrit: descripció, explicació, definició, exposició, justificació, argumentació.

- Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses.

 
 

Educació visual i plàstica

- Realització d'esquemes d'aparells, muntatges i de modelitzacions.

- Comunicació de les idees a partir d'esquemes i dibuixos, i utilitzant vídeos, pòsters, programes de presentació i d'altres mitjans.

- Realització d'apunts i esbossos d'éssers vius en el seu medi i dels components del relleu.

 
 

Educació física

- Identificació de diferents moviments.

 
 

Tecnologies

- Identificació d'algunes fonts d'energia.

- Anàlisi de mecanismes per a la transferència d'energia.

- Reconeixement de l'eficiència de les màquines.

- Utilització i ús d'Internet per a la recerca d'informació.

- Aplicació de recursos TIC en l'obtenció i tractament de dades.

 
 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA Continguts de 1r

Continguts comuns a tots els blocs

 
 

Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos

 
 

· Observació i descripció científica d'estructures a l'Univers i a la Terra, de materials i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa.

 
 

· Comparació de les característiques identificades utilitzant taules.

 
 

· Identificació dels criteris de classificació utilitzats per la comunitat científica i reconeixement que responen a acords consensuats.

 
 

· Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i dels éssers vius de l'entorn, i valoració del seu interès per a ser investigades.

 
 

Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències

 
 

· Identificació de les magnituds a mesurar, estimació de la mesura i selecció dels instruments més idonis (analògics i digitals) per obtenir dades.

 
 

· Disseny i aplicació de procediments de mesura, utilitzant amb cura els materials i instruments, respectant les normes de seguretat i recullin les dades amb un grau de precisió adequat a l'objectiu de la recerca.

 
 

· Elaboració de taules i de gràfics, fonamentalment histogrames, permcomunicar les dades de forma convencional i amb els recursos TIC.

 
 

· Identificació de les variables a observar per obtenir evidències sobre commels diferents éssers vius realitzen les funcions.

 
 

· Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada.

 
 

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les

 
 

· Comparació entre observacions i mesures de materials i d'éssers vius. Anàlisi dels diferents resultats obtinguts, de les raons que els justifiquen i de les maneres d'afrontar el tractament dels errors.

 
 

· Identificació de regularitats i de diferències que possibilitin la classificació de materials i éssers vius. Construcció de representacions de models sobre lammatèria, els éssers vius i la Terra i l'Univers coherents amb les observacionsrealitzades. Disposició a revisar els models en funció de les dades recollides i les opinions fonamentades dels companys i companyes.

 
 

Per transferir el nou coneixement a la interpretació d'altres fenòmens i a l'actuació conseqüent i responsable

 
 

· Ús dels coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d'actuació orientats a minimitzar el consum de materials i el manteniment de la biodiversitat en els entorns escolar i familiar.

 
 

 
 

CONTINGUTS

 
 

La matèria

 
 

· Caracterització de la matèria per la seva massa i per ocupar un volum. Mesura directa i indirecta de la massa i el volum de diferents sòlids, líquids i gasos. Ús de la balança i de material volumètric.

 
 

· Diferenciació de materials per la seva densitat, Càlcul experimental de la densitat de diferents materials. Ús del concepte de densitat per interpretar diferents tipus de fenòmens.

 
 

· Identificació experimental d'algunes propietats característiques de diferents materials i relació amb la seva utilització. Aprofundiment en el cas especial de l'aigua.

 
 

· Ús del model cinèticomolecular (partícules) de la matèria per interpretar diferents fets i fenòmens: pressió dels gasos, difusió, dilatació, estats de la matèria i canvis d'estat.

 
 

· Identificació, en materials de la vida quotidiana, de diferents tipus de mescles - heterogènies, col·loides i solucions-, i de substàncies pures. Representació mitjançant el model cinèticomolecular (partícules). Aplicació d'algunes tècniques de separació de mescles.

 
 

· Reconeixement de les dissolucions com a mescles homogènies. Preparació experimental de dissolucions de diferent concentració i identificació de dissolucions presents a la vida quotidiana.

 
 

· Anàlisi del cicle de materials d'ús habitual. Identificació de les matèries primeres d'on provenen, de diferents passos en el seu procés d'obtenció i ús, i d'on van a parar els productes de rebuig que es generen al llarg de tot el procés.

 
 

· Realització d'un projecte sobre l'ús més sostenible d'alguns materials a partir de col·laborar en grup en la cerca d'informació i en la presa de decisions.

 
 

 
 

L'Univers i el Sistema Solar

 
 

· Observació del cel nocturn i diürn a ull nu i amb instruments adequats. Diferenciació entre les galàxies, estrelles i planetes.

 
 

· Identificació dels elements del Sistema Solar. Observació de fenòmens relacionats amb moviments i posicions del sistema Sol-Terra-Lluna. Interpretació mitjançant models senzills de: el dia i la nit, les estacions, la durada del dia al llarg de l'any, les fases lunars i els eclipsis.

 
 

· Analitzar el geocentrisme i l'heliocentrisme com les dues explicacions històriques per situar la Terra a l'Univers.

 
 

 
 

La Terra i els seus embolcalls

 
 

· Reconeixement de la Terra com a sistema que conté els subsistemes: atmosfera, hidrosfera, biosfera i geosfera que interaccionen entre ells.

 
 

· Descripció dels components de l'atmosfera i de la seva variació amb l'altitud, i justificació de la importància que té per a la vida a la Terra tant pel fet de possibilitar les combustions i la fotosíntesi, entre d'altres canvis, com per la seva funció reguladora de la temperatura.

 
 

· Identificació d'algunes variables que condicionen el temps atmosfèric. Ús d'instruments meteorològics i registre sistemàtic de dades. Representació gràfica i anàlisi comparativa de les dades meteorològiques de diferents punts geogràfics. Interpretació de la formació de precipitacions, tempestes i fenòmens elèctrics a l'atmosfera. Coneixement de mesures de seguretat.

 
 

· Caracterització de la hidrosfera: aigües oceàniques i continentals. Conceptualització del cicle de l'aigua. Identificació de recursos hídrics: aigües superficials i subterrànies. Identificació de les fonts i processos

principals de contaminació i mètodes bàsics de depuració. Justificació de la importància de no malgastar l'aigua.

 
 

· Descripció de la geosfera: estructura interna. Reconeixement dels materials que formen l'escorça terrestre: roques i minerals. Descripció del cicle de les roques.

 
 

· Reconeixement dels tipus de roques i minerals més comuns. Ús de claus senzilles per a la seva identificació. Relació entre les propietats de les roques i minerals i la seva utilització com a recurs.

 
 

 
 

La vida a la Terra

 
 

· Identificació i caracterització dels trets comuns de tots els éssers vius a nivell individu: la nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb al medi, la relació com a capacitat de respondre als estímuls del medi, la reproducció com a transferència d'informació i l'estructura cel·lular dels organismes, a

partir de trobar evidències en éssers vius de l'entorn proper.

 
 

· Interpretació de la diversitat dels grups d'éssers vius com a maneres diferents de realitzar les funcions vitals. Anàlisi de la biodiversitat en organismes vius o a partir de registres fòssils.

 
 

· Interpretació i observació directa o indirecta, a ull nu i utilitzant lupa i microscopi i visualitzador digital, de les diferències morfològiques en els cinc regnes.

 
 

· Identificació i classificació d'organismes de a partir de l'observació i utilitzant claus dicotòmiques senzilles. Utilització de la lupa binocular, el microscopi i el visualitzador digital per a l'observació d'éssers vius no observables a ull nu.

 
 

· Argumentació de la importància de mantenir la biodiversitat. Anàlisi d'algun problema associat al tràfic legal i il·legal d'espècies i al desplaçament d'espècies autòctones per espècies invasores.

 
 

 
 

Connexions amb altres matèries

 
 

Matemàtiques

- Ús d'unitats de mesura de massa i volum.

- Aplicació de la proporcionalitat i percentatges.

- Representacions geomètriques a l'espai.

- Ús d'escales d'espai i temps .

 
 

Llengua

- Ús dels diferents tipus de textos per comunicar i argumentar dades i idees oralment i per escrit: descripció, explicació, definició, exposició, justificació, argumentació.

- Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses.

 
 

Ciències socials

- Interpretació de variables que condicionen el temps atmosfèric. Elaboració de gràfics.

- Identificació d'activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi.

- Identificació d'alguns recursos naturals renovables.

 
 

Tecnologies

- Utilització dels dispositius TIC per a l'observació, recollida i tractament de les dades i presentació i comunicació de resultats.

- Ús racional i estalvi de materials.

 
 

MÚSICA Continguts de 3r ESO

Escoltar i comprendre

 
 

· Aprofundiment en l'escolta atenta, l'escolta memorística, l'escolta comprensiva, l'escolta reflexiva i l'escolta creativa.

 
 

· Aprofundiment en la identificació i anàlisi auditiva d'elements significatius de la melodia, l'harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.

 
 

· Comprensió i valoració d'obres i pràctiques musicals en la seva dimensió expressiva i estètica.

 
 

· Expressió raonada d'opinions i judicis musicals, adoptant una actitud de diàleg i respecte.

 
 

· Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

 
 

 
 

Interpretar i crear

 
 

 
 

· Interpretació d'obres musicals i pràctica de l'expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.

 
 

· Improvisació i creació de fragments i composicions musicals senzilles, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical.

 
 

· Desenvolupament d'habilitats i tècniques bàsiques d'improvisació i composició musical orientades a la creativitat i a l'expressió personal i col·lectiva.

 
 

· Desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió.

 
 

· Lectura i escriptura de notació musical, també amb editors musicals, al servei de l'audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música.

 
 

· Utilització de dispositius i instruments electrònics a l'abast per a la creació, interpretació, enregistrament i anàlisi de peces i activitats musicals.

 
 

 
 

Dimensió social i cultural

 
 

 
 

· Coneixement i valoració de manifestacions i obres musicals significatives del patrimoni musical català i universal.

 
 

· Aproximació a la pluralitat d'estils i corrents musicals actuals i als seus valors culturals i socials.

 
 

· Utilització de fonts d'informació diverses i plurals, per al coneixement de la música.

 
 

· Valoració crítica de la presència del so i la música en el propi entorn, i del seu consum en la societat actual.

 
 

· Valoració de la pràctica musical com a font de coneixement, d'expressió i de gaudi personal.

 
 

 
 

Connexions amb altres matèries

 
 

Tecnologies

- Ús de dispositius i instruments electrònics.

 
 

Llengua

- Expressió raonada d'opinions i judicis musicals.

 
 

Educació física

- Pràctica de l'expressió corporal i la dansa com a part de la interpretació i creació musicals.

 
 

Educació visual i plàstica. Ciències socials

- Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, audiovisuals, etc.) per interpretar la realitat i per comunicar els resultats d'una recerca.

- Valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i complexitat.

 
 

MÚSICA Continguts de 1r ESO

Escoltar i comprendre

 
 

· Escolta atenta, escolta memorística, escolta comprensiva, escolta reflexiva i escolta creativa.

 
 

· Identificació i anàlisi auditiva d'elements significatius de la melodia, l'harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.

 
 

· Classificació i discriminació auditiva dels diversos tipus de veus i instruments i de diverses agrupacions vocals i instrumentals.

 
 

· Sensibilització envers les dimensions sensorials i terapèutiques del so i de la música i consideració de la importància d'un entorn sonor saludable.

 
 

· Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

 
 

 
 

Interpretar i crear

 
 

· Interpretació d'obres musicals i pràctica de l'expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.

 
 

· Improvisació i creació amb elements bàsics del llenguatge musical, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical.

 
 

· Exploració i desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió.

 
 

· Lectura i escriptura de notació musical, també amb editors musicals, al servei de l'audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música.

 
 

· Coneixement i pràctica de pautes i hàbits d'assaig i d'interpretació individual i en grup.

 
 

 
 

Dimensió social i cultural

 
 

 
 

· Coneixement i valoració de manifestacions i obres musicals significatives del patrimoni musical català i universal.

 
 

· Utilització de fonts d'informació diverses i plurals, per al coneixement de la música.

 
 

· Coneixement dels recursos musicals que ofereix l'entorn cultural i social proper i disposició a emprar-los de forma cívica i autònoma.

 
 

· Utilització correcta del vocabulari musical específic per a descriure i explicar els components essencials del llenguatge musical.

 
 

· Valoració de la pràctica musical com a font de coneixement, d'expressió i de gaudi personal.

 
 

 
 

Connexions amb altres matèries

 
 

Matemàtiques

- Anàlisi d'elements de la melodia, l'harmonia i el ritme.

 
 

Educació física

- Pràctica de l'expressió corporal i la dansa com a part de la interpretació i creació musicals.

 
 

Ciències socials

- Valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i

complexitat.

 
 

E.FÍSICA Continguts de 4t ESO

Condició física i salut

 
 

· Realització i pràctica d'escalfaments autònomament segons l'activitat a realitzar.

 
 

· Valoració de l'escalfament com a prevenció de lesions.

 
 

· Reconeixement dels efectes del treball de resistència aeròbica, de flexibilitat i de força resistència sobre l'estat de salut: efectes beneficiosos, riscos i prevenció.

 
 

· Aplicació dels sistemes d'entrenament de les qualitats físiques.

 
 

· Presa de consciència de la condició física individual i predisposició per millorar-la.

 
 

· Planificació autònoma de l'activitat física a partir de pautes bàsiques.

 
 

· Constància en l'adopció de postures correctes en l'activitat física i consciència de la importància d'evitar postures inadequades.

 
 

· Aplicació de les normes bàsiques de seguretat i prevenció de riscos durant la realització d'activitat física.

 
 

· Reconeixement de les actuacions bàsiques a prendre davant un contratemps o una lesió durant la pràctica d'activitat física.

 
 

· Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits sobre la condició física i la salut. Actitud crítica envers aquests hàbits.

 
 

· Valoració i utilització de la respiració i la relaxació de forma autònoma al servei d'una millora en la qualitat de vida.

 
 

 
 

Jocs i esports

 
 

· Realització de jocs i esports individuals, d'adversari i col·lectius, d'oci i recreació.

 
 

· Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics i reglamentaris d'un esport individual i d'un esport d'adversari.

 
 

· Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d'un esport col·lectiu.

 
 

· Acceptació de les funcions atribuïdes dins d'una tasca d'equip i cooperar-hi.

 
 

· Participació en la planificació i l'organització de campionats en que s'utilitzin sistemes de puntuació que potenciïn les actituds, valors i respecte de les normes.

 
 

· Valoració dels jocs i esports com a activitats d'oci i temps de lleure.

 
 

· Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen en un treball d'equip.

 
 

 
 

Expressió corporal

 
 

· Creació de composicions coreogràfiques de grup amb el suport d'una estructura musical, incloent els elements: temps, espai i intensitat.

 
 

· Participació i aportació del treball en grup en les activitats rítmiques.

 
 

· Disposició favorable a la desinhibició en la presentació individual o col·lectiva d'exposicions orals i rítmiques en públic.

 
 

 
 

Activitat física en el medi natural

 
 

· Planificació i realització d'activitats en el medi natural per a la millora de la condició física.

 
 

· Presa de consciència de l'impacte que tenen certes activitats físiques sobre l'entorn.

 
 

· Valoració de la relació entre l'activitat física, la salut i el medi natural.

 
 

· Cerca d'informació sobre l'indret on es vol realitzar la sortida i l'itinerari.

 
 

Connexions amb altres matèries

Llengua

- Presentació individual o col·lectiva d'exposicions orals.

Educació civicoètica

- Reflexió sobre les conductes de risc que afecten la pròpia salut i la dels

altres.

 
 

E.FÍSICA Continguts de 3r ESO

Condició física i salut

 
 

· Reconeixement dels efectes de l'escalfament i elaboració de pautes per durlo a terme.

 
 

· Elaboració i pràctica d'escalfaments, generals i específics, previ anàlisi de l'activitat física a realitzar.

 
 

· Condicionament de les qualitats relacionades amb la salut: resistència aeròbica, flexibilitat i força resistència general, mitjançant la posada en pràctica de sistemes i mètodes d'entrenament.

 
 

· Identificació dels efectes del treball de les qualitats físiques sobre la salut i els aparells del cos humà.

 
 

· Coneixement de la freqüència cardíaca màxima, la freqüència en repòs i càlcul de la zona d'activitat.

 
 

· Identificació i adopció de postures correctes en les activitats físiques i en la vida quotidiana.

 
 

· Reconeixement de la relació entre l'alimentació, la salut i l'activitat física. Equilibri entre ingesta i despesa calòrica.

 
 

· Execució de mètodes de relaxació amb l'objectiu d'alliberar tensions.

 
 

· Valoració de l'efecte positiu que la pràctica d'activitat física produeix en l'organisme.

 
 

 
 

Jocs i esports

 
 

· Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics i reglamentaris d'un esport individual.

 
 

· Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d'un esport col·lectiu.

 
 

· Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable per aconseguir un objectiu.

 
 

· Tolerància i esportivitat per sobre de la recerca dels resultats.

 
 

· Demostració d'una actitud crítica davant el tractament del cos i l'activitat física als medis de comunicació i en la societat en general.

 
 

 
 

Expressió corporal

· Realització d'improvisacions individuals i col·lectives, amb i sense suport musical.

 
 

· Disposició favorable a la pràctica de les activitats d'expressió corporal amb tots els companys i companyes.

 
 

 
 

Activitats en el medi natural

 
 

· Realització de recorreguts en el medi natural, utilitzant l'equipament, les eines i tècniques d'orientació adients.

 
 

· Coneixement i pràctica de les normes de prevenció i seguretat per a la realització d'activitats al medi natural.

 
 

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa. Educació per a la ciutadania

- Coneixement del cos i d'hàbits saludables.

Llengua

- Interacció oral en jocs i esports.

Música

- Improvisacions individuals i col·lectives amb suport musical.

 
 

CIUTADANIA Continguts de 3r ESO

Identitat i autonomia

 
 

· Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.

 
 

· Valoració de la dignitat, la llibertat i la responsabilitat en la presa de decisions, desenvolupant l'autonomia personal i l'autoestima.

 
 

· Coneixement i cura del propi cos, desenvolupant hàbits de salut i mobilitat segura i identificant conductes de risc.

 
 

· Valoració de la diversitat de les relacions afectives i sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis i estereotips i les relacions basades en el domini de l'altre.

 
 

· Distinció i relació entre els drets individuals i drets col·lectius i entre els drets i deures, tot reconeixent el seu caràcter universal.

 
 

Convivència i valors cívics

 
 

· Coneixement de la Declaració Universal dels Drets humans i d'altres documents de caràcter fonamental i universal i presa de consciència de la seva necessitat i vigència.

 
 

· Identificació i rebuig de situacions d'incompliment d'aquests drets a nivell global i anàlisi de la situació a l'entorn proper, per mitjà de l'observació i la interpretació crítica de la realitat.

 
 

· Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Valoració de la igualtat de drets d'homes i dones en la família i en qualsevol altre àmbit de relació.

 
 

· Identificació i rebuig de comportaments i actituds discriminatòries (sexistes, misògines, homofòbiques, xenòfobes, de preponderància de la força física) en els diferents àmbits relacionals escolars i en les relacions personals i socials d'àmbit extraescolar.

 
 

· Reconeixement de la diversitat social, cultural, afectiva i d'opcions religioses i laiques que es manifesten en el nostre entorn i manifestació d'actituds de sensibilitat, respecte i empatia envers costums, valors morals, sentiments i formes de vida diferents als propis, tot reconeixent els valors comuns.

 
 

· Anàlisi dels règims democràtics, entre els quals l'estat espanyol i la comunitat autònoma de pertinença, reflexionant sobre les seves regulacions, el funcionament de les seves institucions i valorant el seu

model contributiu.

 
 

· Valoració de les administracions (local, autonòmica, estatal, europea) en la prestació dels serveis públics i de la importància de la participació ciutadana en el funcionament de les institucions.

 
 

· Identificació de les normes de participació en les decisions col·lectives i en la gestió de conflictes. Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a instruments per resoldre els problemes de convivència i els conflictes d'interessos entre iguals i en les relacions intergeneracionals.

 
 

· Identificació i ús dels mecanismes de participació en el funcionament de l'aula i de l'escola i dels valors cívics que hi estan implicats. Valoració de les estratègies del treball en grup com a potenciador d'aquests valors.

 
 

· Desenvolupament d'actituds de comprensió, cooperació i solidaritat amb persones depenents i col·lectius en situacions desfavorides.

 
 

· Respecte i valoració crítica per les opcions i plantejaments dels altres, desenvolupant una actitud autocrítica davant de les opcions i plantejaments propis i la capacitat per expressar opinions i judicis de forma assertiva.

 
 

Pertinença i ciutadania

 
 

· Identificació, anàlisi i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, desigualtat i injustícia social en el món, incidint especialment en la privació dels infants del dret a l'educació.

 
 

· Anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell mundial, reconeixent el paper dels organismes internacionals. Identificació d'actituds i estratègies de construcció de la pau des del compromís de trobar solucions als conflictes.

 
 

· Identificació de les relacions existents entre la vida de les persones de diferents parts del món i dels criteris d'igualtat, respecte i cooperació implicats en aquestes relacions. Reconeixement d'accions solidàries i iniciatives de voluntariat.

 
 

· Defensa i cura de l'entorn, coneixent les repercussions que tenen a nivell global les formes de vida i la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i d'estratègies de consum responsable.

 
 

· Interpretació crítica de la realitat a través dels mitjans de comunicació, inclòs el llenguatge publicitari, per tal de desenvolupar capacitats d'elecció responsables.

 
 

· Aplicació de conductes responsables entorn de les TIC (autonomia, autocontrol, seguretat) i reflexió crítica sobre els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.

 
 

· Valoració de la capacitat per adaptar-se a una realitat en constant evolució, per mitjà d'actituds flexibles i obertes. Valoració de la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la realitat de manera crítica i responsable.

 
 

· Pràctica de normes cíviques per mitjà de la participació en activitats socials de l'entorn proper, assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa.

 
 

Connexions amb altres matèries

Llengua

- Participació en debats, expressant les opinions i judicis de forma assertiva.

Ciències Socials

- Reconeixement dels drets humans i rebuig de les desigualtats.

- Reconeixement de la diversitat cultural.

- Anàlisi del funcionament de les institucions democràtiques.

Educació Física

- Assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu.

- Valoració del propi benestar i dels altres i desenvolupament d'hàbits

saludables.

Ciències de la naturalesa

- Defensa i cura de l'entorn i pràctiques de consum responsable.

Tecnologies

- Assumpció d'actituds responsables a l'entorn de les TIC.

Educació visual i plàstica. Música

- Anàlisi de la representació del món per mitjà dels missatges audiovisuals

 
 

CATALÀ Continguts de 1r ESO

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 
 

· Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcció de la relació social a l'interior de l'aula i del centre.

 
 

· Participació en activitats de relació social i comunicació amb altres comunitats escolars, amb l'entorn immediat al centre i amb la societat en general (publicació i difusió de les activitats escolars).

 
 

· Conversació per comprendre i per escriure textos i per reflexionar sobre els processos de comunicació en tota mena de situacions.

 
 

· Participació en interaccions per mitjà del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

 
 

· Participació activa en situacions de comunicació característiques de les activitats de les diferents matèries curriculars, especialment per a l'organització i gestió de les tasques d'aprenentatge, en la recerca i

aportació d'informacions, en la petició d'aclariments davant d'una instrucció, en la col·laboració del treball en grup i en el recull final de les activitats realitzades.

 
 

· Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels coneixements i de les idees, i per a la regulació dels processos de comprensió i expressió propis de tot procés d'aprenentatge i tant en

activitats individuals com en les del treball cooperatiu.

 
 

· Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, i per a la regulació de la conducta.

 
 

· Valoració de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l'ús i selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies d'interacció.

 
 

· Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l'inici, manteniment i finalització de les interaccions.

 
 

· Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d'opinió en les situacions de treball compartit.

 
 

 
 

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

 
 

· Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació pròxims als interessos de l'alumnat, amb atenció als narratius,

descriptius i conversacionals.

 
 

· Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l'alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels narratius, descriptius i expositius de les diferents matèries curriculars.

 
 

· Anàlisi pautada dels diferents codis informatius que es troben en un missatge audiovisual: paraula, text, elements icònics, so.

 
 

· Identificació de l'estructura comunicativa dels missatges: les intencions de l'emissor i l'ordre i jerarquia de les idees expressades.

 
 

· Cerca d'informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb recurs a fonts diverses: 1) escrites: llibres, enciclopèdies, revistes, diaris; 2) cercadors a Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts audiovisuals de comunicació.

 
 

· Ús d'estratègies de recollida d'informació oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i valorar les diferents informacions.

 
 

· Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans i després de la lectura.

 
 

· Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context, analitzant la forma de les paraules o usant diccionaris, amb la contextualització de les accepcions.

 
 

 
 

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

 
 

· Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents contextos d'espai i temps: narratius, descriptius.

 
 

· Composició de textos orals, escrits (en suport paper o digital) i audiovisuals propis de l'àmbit acadèmic, especialment resums, exposicions senzilles i conclusions sobre les tasques i aprenentatges fets amb atenció especial als narratius, descriptius i expositius.

 
 

· Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals.

 
 

· Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i la seva funció, amb la possibilitat d'usar els recursos de les TIC (enregistrament de veu) i els mitjans de comunicació (ràdio).

 
 

· Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament del lector respecte del text llegit.

 
 

· Planificació per aconseguir coherència en les relacions internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de documentació, pluja d'idees, i la seva selecció i ordenació.

 
 

· Elaboració d'un còmic.

 
 

· Utilització dirigida de la biblioteca-mediateca del centre així com dels recursos de les TIC com a font d'informació per a la realització dels treballs escrits propis de cada matèria curricular.

 
 

· Ús de la conversa i de tècniques d'exploració, discussió i elaboració d'idees mitjançant l'ús d'esquemes que estructurin visualment les idees.

 
 

· Textualització i revisió per aconseguir coherència dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals.

 
 

· Adequació dels textos als registres col·loquial o formal i acadèmic, segons ho requereixi la situació comunicativa del missatge.

 
 

· Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: connectors textuals bàsics, concordança dins del sintagma nominal i dins del sintagma

verbal amb el temps i persona.

 
 

· Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l'organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).

 
 

· Ús dels elements icònics específics de cada matèria curricular en la producció dels discursos orals, escrits i de les presentacions audiovisuals pròpies de l'àmbit acadèmic.

 
 

· Estructuració del text en relació amb els aspectes formals i seguiment de les normes bàsiques de presentació dels treballs escrits.

 
 

· Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris electrònics, correctors.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos orals, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

 
 

· Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport paper com digital, amb respecte a les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.

 
 

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Observació de les diferències rellevants entre el discurs oral i escrit.

 
 

· Identificació del registre col·loquial, reconeixement de la interacció emissorreceptor i el paper que juga el llenguatge no verbal en la conversa.

 
 

· Identificació i coneixement de les característiques dels discursos descriptius, narratius i de la conversa.

 
 

· Identificació i ús d'alguns connectors al servei de la cohesió del text, especialment els connectors d'enllaç, els connectors temporals i de lloc, i d'alguns mecanismes de referència interna, com la coherència verbal i nominal al llarg del text i els procediments de manteniment del referent.

 
 

· Identificació dels camps lexicosemàntics que apareixen en els missatges i augment del coneixement i domini del lèxic nou, dels mecanismes de formació de paraules (derivació, composició) i de frases fetes i refranys.

 
 

· Reconeixement del paràgraf com a unitat de sentit i de la puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit.

 
 

· Deducció de lleis ortogràfiques a partir de l'observació de les regularitats. Aprendre a utilitzar correctament formes menys regulars o irregulars de més freqüència en els textos.

 
 

· Reconeixement que cada llengua té un funcionament propi i que no sempre hi ha paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en semàntica ni en morfologia.

 
 

· Desenvolupament d'estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos mitjançant l'ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió de textos, compendis gramaticals i reculls de normes

ortogràfiques.

 
 

· Acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i actitud positiva de superació.

 
 

· Ús d'estratègies d'autoavaluació i autocorrecció del procés de realització i els resultats de les produccions orals i escrites.

 
 

· Conscienciació de l'autodiagnòstic de les fortaleses i dificultats del progrés en l'aprenentatge lingüístic i comunicatiu.

 
 

· Organització i valoració del treball individual per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

 
 

 
 

Continguts comuns amb altres matèries

 
 

- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d'altres matèries curriculars.

 
 

 
 

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

 
 

· Lectura autònoma o guiada d'obres de literatura juvenil i de literatura tradicional i popular adequades a l'edat seguint un itinerari literari que parteixi dels coneixements previs del lector.

 
 

· Coneixement d'autors i d'obres contemporànies o clàssiques, adequades a l'edat, a partir de les lectures comentades d'obres o fragments, de visionats de materials audiovisuals, recitat de poesies, representacions o audicions de poemes musicats.

 
 

· Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura.

 
 

· Diferenciació dels grans gèneres literaris i reconeixement de les seves característiques principals a partir de les lectures.

 
 

· Lectura comentada i expressiva de relats breus i rondalles, incloent-hi mites i llegendes de diferents cultures, tot reconeixent els elements bàsics del relat literari i la seva funció.

 
 

· Lectura comentada i recitat de poemes, tot reconeixent els elements bàsics del ritme, la versificació i les figures semàntiques més habituals.

 
 

· Lectura comentada i dramatitzada d'obres de teatre o fragments, tot reconeixent els aspectes formals del text teatral i els elements principals de la posada en escena.

 
 

· Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de simulació, versionat o elaboració a partir de la reflexió i l'anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.

 
 

· Utilització dirigida de la biblioteca del centre, de les biblioteques virtuals i webs per al foment i orientació de la lectura.

 
 

· Desenvolupament progressiu de l'autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font de coneixement del món i d'un mateix.

 
 

· Lectura, anàlisi i ús d'altres llenguatges estètics: el còmic.

 
 

ANGLÈS Continguts de 4t

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 
 

 • Participació en converses, simulacions i debats, pautats i preparats, sobre temes dels àmbits educatiu i personal amb diverses finalitats comunicatives i fent ús de les convencions habituals de cada cas i també d'estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

   
   

 • Participació en converses relacionades amb continguts d'altres matèries curriculars, formulant preguntes i respostes adequades per a la cerca, elaboració i comunicació de les informacions pertinents.

   
   

 • Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals en les tasques acadèmiques per a l'activació de processos cognitius, i al processament de la informació: ordenar, classificar i contrastar dades i informacions, i extreure'n conclusions.

   
   

 • Ús d'estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als interlocutors en contextos multilingües d'interacció i per a superar les interrupcions en la comunicació.

   
   

 • Participació en intercanvis breus sobre temes familiars amb persones que parlen la llengua estrangera, sempre que l'interlocutor utilitzi un registre estàndard de la llengua i parli amb lentitud i claredat.

   
   

 • Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

   
   

  Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

   
   

 • Comprensió, d'instruccions, preguntes i missatges en situacions de comunicació interpersonal, reals i simulades.

   
   

 • Anticipació i formulació d'hipòtesi del contingut general d'allò que s'escolta amb suport d'elements verbals (o de veu,) i no verbals (icònics i gestuals).

   
   

 • Comprensió d'instruccions per al correcte desenvolupament i resolució de tasques de descoberta, individuals, de parella o de grup, amb l'ús d'estratègies per al processament de la informació de diferents fonts, i en suport i format de tipologia diversa.

   
   

 • Recerques a Internet en la llengua o llengües estrangeres que s'estan aprenent.

   
   

 • Comprensió global i específica de textos orals, escrits o audiovisuals, en suport i format de tipologia diversa, autèntics i semi autèntics, sobre temes d'interès general i personal, i d'altres relacionats amb continguts curriculars de matèries no lingüístiques.

   
   

 • Ús d'estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

   
   

 • Iniciativa per llegir i interpretar textos relacionats amb els seus interessos, de tota mena de format i tipus i d'extensió diversa, llegits de forma autònoma o col·laborativa, com a font de plaer i de descoberta.

   
   

  Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

   
   

 • Utilització de respostes espontànies i adequades, i iniciativa en la formulació de preguntes en les situacions de comunicació a l'aula o en l'entorn educatiu.

   
   

 • Producció de textos orals, com ara cançons, poemes i rimes, i de descripcions i narracions sobre experiències i esdeveniments de l'àmbit personal, educatiu o general, justificant i explicant breument les seves opinions, i tot tenint cura de la pronúncia i entonació adequades a la situació.

   
   

 • Producció de textos escrits o audiovisuals amb ús del registre apropiat a

  l'interlocutor a qui van dirigits.

   
   

 • Producció semi controlada de textos, en suport paper o digital, que mostrin coherència, amb ortografia i puntuació correctes, estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referència models treballats prèviament.

   
   

 • Ús d'expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d'interès personal i general, quotidians i relacionats amb continguts curriculars.

   
   

  Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 • Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identificació d'antònims, "falsos amics" i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

   
   

 • Anàlisi i reflexió sobre l'ús i el significat de diferents formes lingüístiques adequades a diferents intencions comunicatives, mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que coneix. l'alumnat.

   
   

 • Identificació d'estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents, coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció del parlant i dels elements paralingüístics.

   
   

 • Reconeixement progressiu i cura de la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

   
   

 • Reconeixement i producció autònoma de diferents patrons de ritme, d'entonació i accentuació de paraules i frases.

   
   

 • Identificació i ús d'estratègies d'aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics situats en contextos comunicatius, adaptant-les a la millor manera d'aprendre de cadascú.

   
   

 • Incorporació progressiva de recursos per a l'aprenentatge autònom: diccionaris, llibres de consulta, materials de referència, mitjans audiovisuals, materials en suport digital, entrevistes a experts.

   
   

 • Utilització de diversitat de materials de consulta, documents de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la realització d'activitats d'altres matèries curriculars i per al desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera.

   
   

 • Participació en l'avaluació i ús d'estratègies d'autocorrecció de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

   
   

 • Reconeixement i acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i actitud positiva de superació.
 • Reflexió sobre l'organització del treball personal com a estratègia per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma.

   
   

 • Interès per aprofitar les oportunitats d'aprenentatge creades en el context de l'aula i fora de l'aquesta.

   
   

 • Participació activa en el treball en col·laboració.

   
   

 • Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos comunicatius.

   
   

 • Reflexió sobre els objectius d'aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés, així com adopció de mesures per millorar l'aprenentatge.

   
   

   
   

  DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

   
   

   
   

 • Valoració i interès per conèixer, i per la lectura i audició de produccions tradicionals i actuals orals i escrites de la llengua estrangera (cançons, contes, llegendes, etc.).

   
   

 • Lectura, comprensió i de textos literaris adaptats als gustos i capacitat lectora dels aprenents adolescents.

   
   

 • Lectura i comprensió de textos literaris, curosament seleccionats i adaptats als aprenents adolescents, d'autors clau de la literatura en la llengua estrangera.

   
   

 • Reconeixement i valoració dels autors dels textos llegits.

   
   

   
   

   
   

  DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

   
   

   
   

   
   

  Llengua i literatura (catalana i castellana) i llengües estrangeres

   
   

   
   

 • Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l'aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.

   
   

 • Conscienciació de pertinència a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.

   
   

 • Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures.

   
   

 • Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments, de les varietats més rellevants del català. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.

   
   

 • Coneixement de les varietats més rellevants de la llengua espanyola, tant a la península com en altres territoris de parla hispana. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.

   
   

 • Conscienciació de l'evolució de les relacions entre llengües en contacte i la diversitat de situacions que es produeixen.

   
   

 • Ús de la comparació entre llengües romàniques conegudes i d'altres estratègies per a la comprensió de missatges propers als interessos de l'alumnat.

   
   

 • Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens són més pròximes i de les quals tenim coneixement i llengües que ens són menys conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben diferenciats. Visionat de material en diferents llengües europees. Localització en un mapa i recerca d'informació a Internet. Les famílies lingüístiques més conegudes.

   
   

 • Valoració de l'adquisició de la competència comunicativa en més d'una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d'altres llengües. Importància d'aquesta competència per a la formació, instrucció i relació amb l'exterior.

   
   

 • Observació d'usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al carrer, en la producció artística.

   
   

 • Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se'n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d'informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) en qualsevol de les matèries curriculars.

   
   

   
   

 • Expressió d'emocions, afeccions i sentiments amb l'ús de diferents recursos verbals i no verbals de diverses llengües i cultures, en especial en les llengües estrangeres apreses a classe.

   
   

 • Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de temes propers als interessos de l'alumnat mitjançant eines i suports adequats.

   
   

 • Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la seva llengua, i que aprendre una llengua és també assumir aquesta manera de veure el món i d'entendre les relacions que s'estableixen amb les persones i les coses.

   
   

 • Interès per parlar correctament la llengua pròpia i les apreses en el currículum escolar. Influències entre llengües al llarg de la història i en l'actualitat: manlleus, formes de calc.

   
   

 • Valoració i argumentació raonada que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior -independentment del nombre de parlants de cada una i que tinguin estat o no- i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Recerca sociolingüística per captar actituds negatives envers llengües o variacions de llengües.

   
   

 • Conscienciació de la vida, mort i la revitalització de les llengües al món: les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han condicionat, llengües minoritàries.

   
   

 • Coneixement, mitjançant l'exploració, de diferents registres (vulgar, col·loquial, estàndard, acadèmic) del català en diversitat de situacions i especialment en els mitjans de comunicació.

   
   

 • Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.

   
   

 • Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l'entorn més pròxim, i plantejar possibles solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

   
   

 • Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

   
   

 • Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

   
   

ANGLÈS Continguts de 3r

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

 
 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 
 

 • Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i de interès personal amb diverses finalitats comunicatives.

   
   

 • Interacció en tasques de comunicació simulades o no amb diverses funcions comunicatives, fent ús autònom de les convencions més habituals i pròpies de la conversa, i d'estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.

   
   

 • Participació en converses relacionades amb continguts d'altres àrees curriculars, formulant preguntes i respostes adequades per a la cerca i elaboració de les informacions pertinents i amb l'ús d'estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

   
   

 • Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals en les tasques acadèmiques per al processament de la informació i l'activació de processos cognitius.

   
   

 • Comprensió i interpretació global de les interaccions, tot utilitzant estratègies com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació o identificació de paraules clau, intervenint de manera adequada a les demandes de la situació comunicativa.

   
   

 • Participació en intercanvis senzills amb parlants nadius sempre que l'interlocutor utilitzi un registre estàndar de la llengua i parli amb lentitud i claredat.

   
   

 • Ús d'estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als interlocutors i per a superar les interrupcions en la comunicació en llengua estrangera.

   
   

 • Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal i correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

   
   

   
   

  Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

   
   

 • Comprensió d'instruccions, preguntes i missatges en contextos reals isimulats.

   
   

 • Anticipació i formulació d'hipòtesi del contingut general d'allò que s'escolta

  amb suport d'elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals ).

   
   

 • Comprensió d'instruccions per al correcte desenvolupament i resolució de tasques de descoberta, individuals o de grup, i per al processament de la informació de diferents fonts, en suport i format de tipologia diversa.

   
   

 • Comprensió de la informació general i específica de textos i documents orals, escrits o audiovisuals adequats a l'edat, en suport i format de tipologia diversa, autèntics i semi autèntics, sobre temes quotidians d'interès personal i educatiu.

   
   

 • Ús d'estratègies per a la comprensió com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

   
   

 • Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals relacionats amb els seus interessos i com a font de plaer i de descoberta.

   
   

 • Lectura, comprensió i valoració del llenguatge de la publicitat identificant les peculiaritats dels documents autèntics de diferents procedències culturals.

   
   

   
   

  Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

   
   

 • Utilització de respostes espontànies i adequades, i iniciativa en la formulació de preguntes en les situacions de comunicació a l'aula o l'entorn educatiu.

   
   

 • Producció oral de cançons, poemes, rimes, i de descripcions i narracions breus sobre experiències i esdeveniments tenint cura de la pronúncia i entonació adequades a la situació.

   
   

 • Producció de textos orals i escrits amb ús del registre adequat a l'interlocutor a qui van dirigits.

   
   

 • Producció semi controlada de textos, en suport paper o digital, que mostrin coherència, amb ortografia i puntuació correctes, estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referència models treballats prèviament.

   
   

   
   

  Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

   
   

 • Anàlisi i reflexió sobre l'ús i el significat de diferents formes lingüístiques adequades a diferents intencions comunicatives, mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que coneix l'alumnat.

   
   

 • Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita i identificació d'antònims, "falsos amics" i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

   
   

 • Reconeixement progressiu i cura de la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

   
   

 • Sensibilització vers els patrons bàsics de ritme, d'entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.

   
   

 • Identificació i ús d'estratègies d'aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics situats en contextos comunicatius.

   
   

 • Reflexió sobre l'organització i ús, cada vegada més autònom, de recursos

  per l'aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta, mitjans audiovisuals, materials en suport digital, entrevistes a experts.

   
   

 • Identificació d'estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació, identificació de paraules clau, funcions comunicatives, la intenció del parlant i els elements paralingüístics.

   
   

 • Utilització de diversitat de materials de consulta, documents de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la realització d'activitats d'altres matèries curriculars i per al desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera.

   
   

 • Participació en l'avaluació i ús d'estratègies d'autocorrecció de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

   
   

 • Reconeixement i acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i actitud positiva de superació.

   
   

 • Reflexió sobre l'organització del treball personal com a estratègia per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma.

   
   

 • Interès per aprofitar les oportunitats d'aprenentatge creades en el context de l'aula i fora de l'aula, en especial per participar de manera activa en el treball cooperatiu.

   
   

 • Reflexió sobre els objectius d'aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés, així com adopció de mesures per millorar l'aprenentatge.

   
   

   
   

  DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

   
   

   
   

 • Valoració i interès per conèixer, i per la lectura i audició de produccions tradicionals i actuals orals i escrites de la llengua estrangera (cançons, contes, llegendes, etc.).

   
   

 • Lectura, comprensió i gaudi de textos literaris adaptats als gustos i capacitat lectora dels aprenents adolescents.

   
   

 • Lectura i comprensió de textos literaris, curosament seleccionats i adaptats als aprenents adolescents, d'autors clau de la literatura en la llengua estrangera.

   
   

 • Reconeixement i valoració dels autors dels textos llegits.

   
   

   
   

   
   

  DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

   
   

   
   

  Llengua i literatura (catalana i castellana) i llengües estrangeres

 • Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l'aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.

   
   

 • Conscienciació de pertinència a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.

   
   

 • Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures.

   
   

 • Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments de les varietats més rellevants del català. Factors històrics i geogràfics explicatius d'aquestes varietats.

   
   

 • Coneixement de les varietats més rellevants de la llengua espanyola, tant a la península com en altres territoris de parla hispana. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.

   
   

 • Observació de l'evolució de les relacions entre llengües en contacte i la diversitat de situacions en què es produeixen.

   
   

 • Coneixement de la família lingüística de les llengües romàniques: països on es parlen, varietats més importants, llengües en perill d'extinció o ja desaparegudes.

   
   

 • Lectura de textos en alguna llengua romànica poc coneguda i estratègies que en facilita la seva comprensió.

   
   

 • Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens són més pròximes i de les quals tenim coneixement i llengües que ens són menys conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben diferenciats. Localització en un mapa i recerca d'informació a Internet. Relació entre llengua i estat.

   
   

 • Valoració de l'adquisició de la competència comunicativa en més d'una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d'altres llengües. Importància per a la formació, instrucció i relació amb l'exterior.

   
   

 • Observació d'usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al carrer o en la producció artística.

   
   

 • Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se'n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d'informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) en qualsevol de les matèries curriculars. Expressió d'emocions, afeccions i sentiments amb l'ús de diferents recursos verbals i no verbals de diverses llengües i cultures, en especial en les llengües estrangeres apreses a classe.

   
   

 • Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de temes propers als interessos de l'alumnat mitjançat eines i suports adequats.

   
   

 • Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la seva llengua, que aprendre una llengua és també assumir aquesta manera de veure el món i d'entendre les relacions que s'estableixen amb les persones i les coses.

   
   

 • Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent a la de la comunitat lingüística pròpia, i així mateix que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l'entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri, amb atenció preferent a les minoritàries i a les poc valorades socialment.

   
   

 • Coneixement i valoració de la cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules.

   
   

 • Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.

   
   

 • Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l'entorn més pròxim, i plantejament de

  possibles solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

   
   

 • Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

   
   

 • Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

   
   

   
   

   
   

   
   

ANGLÈS Continguts de 1r ESO

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

 
 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 
 

· Participació en converses pautades i controlades, en parella i en grup, dins de l'aula o en l'entorn escolar, i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals, amb pronunciació i entonació

adequades amb diverses finalitats comunicatives.

 
 

· Participació en converses pautades i controlades en l'entorn escolar relacionades amb continguts d'altres àrees de coneixement, formulant preguntes i respostes adequades a les necessitats de les activitats i amb

l'ús d'estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

 
 

· Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

 
 

 
 

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

 
 

· Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l'aula o l'entorn educatiu.

 
 

· Anticipació del contingut general d'allò que s'escolta amb suport d'elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).

 
 

· Comprensió d'instruccions bàsiques per a la correcta resolució de tasques.

 
 

· Comprensió i interpretació de missatges senzills, tot utilitzant estratègies bàsiques com ara, identificació de paraules clau, ús del context verbal i no verbal, i ús dels coneixements previs sobre la situació.

 
 

· Obtenció d'informació específica en textos orals i audiovisuals sobre assumptes quotidians i predictibles, presentats en formats i suports de tipologia diversa.

 
 

· Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d'un text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements prevismdel tema, i per la comparació de paraules o frases similars en les llengüesmque coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionatsmamb l'àmbit educatiu i personal.

 
 

 
 

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

 
 

· Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals a l'aula.

 
 

· Utilització de respostes adequades a les informacions requerides en les activitats d'aula.

 
 

· Producció de textos orals curts, amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d'un model treballat prèviament a l'aula.

 
 

· Compleció i transformació de textos senzills en suport paper i digital.

 
 

· Elaboració guiada de textos curts coherents, i amb correcció ortogràfica i puntuació adequada, amb diverses intencions comunicatives.

 
 

· Elaboració de notes i escrits breus per a la comunicació personal en suport paper i digital.

 
 

· Producció de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentació.

 
 

 
 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

 
 

· Ús del coneixement lingüístic de la llengua pròpia, i d'altres, per facilitar el nou aprenentatge.

 
 

· Inferència de regles de funcionament de la llengua estrangera a partir de l'observació d'algunes regularitats.

 
 

· Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

 
 

· Reflexió guiada sobre l'ús i el significat d'elements lingüístics adequats a les diferents funcions i intencions comunicatives.

 
 

· Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

 
 

· Ús d'estratègies bàsiques d'aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic, funcions i conceptes) situats en contextos comunicatius.

 
 

· Identificació d'estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació de paraules clau, del context verbal i no verbal, i coneixements previs sobre la situació.

 
 

· Reconeixement i acceptació de les oportunitats que ofereixen els materials de consulta, els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'aprenentatge de continguts lingüístics i per a l'adquisició de competències lingüístiques comunicatives en llengua estrangera.

 
 

· Reconeixement i acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i actitud positiva de superació.

 
 

· Reflexió sobre maneres d'organitzar el treball personal de manera efectiva per a progressar en l'aprenentatge autònom.

 
 

· Interès per aprofitar les oportunitats d'aprenentatge creades en el context de l'aula i fora de l'aula.

 
 

· Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

 
 

· Reflexió sobre els objectius d'aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.

 
 

 
 

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

 
 

· Interès per conèixer i per la lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera (rimes, cançons, contes, llegendes).

 
 

· Lectura, comprensió i gaudi de textos literaris adaptats a la capacitat lectora i els interessos i gustos de l'alumnat.

 
 

 
 

MATES Continguts de 1r ESO

NUMERACIÓ I CÀLCUL

 
 

Comprendre els nombres i les diferents formes de representació

 
 

· Reconeixement del significat de diferents tipus de nombres en contextos diversos.

 
 

· Utilització de nombres enters per a expressar valors o variacions (quantitats, valor monetari, temps, temperatures,...) per a resoldre problemes en diferents contextos.

 
 

· Utilització de fraccions, decimals i percentatges per a resoldre problemes en diferents contextos .

 
 

· Comparació i ordenació de fraccions, decimals i percentatges.

 
 

· Utilització de factoritzacions, múltiples i divisors en la resolució de problemes.

 
 

· Expressió dels nombres: llenguatge verbal, representació gràfica i notació numèrica.

 
 

· Utilització de models matemàtics per a la resolució de problemes recreatius i per a la determinació d'estratègies de resolució de jocs d'estratègia de tipus numèric.

 
 

Comprendre el significat de les operacions

 
 

· Significat i efecte produït per les operacions amb fraccions, decimals, percentatges i nombres enters.

 
 

· Utilització de les relacions inverses entre l'addició i la subtracció, la multiplicació i la divisió per a simplificar càlculs i resoldre problemes.

 
 

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables

 
 

· Ús d'algorismes per calcular amb fraccions, decimals, percentatges i nombres enters. Ús de la jerarquia i propietats de les operacions.

 
 

· Selecció i ús de l'eina més adequada per a calcular amb fraccions, decimals i percentatges (càlcul mental, estimació, calculadora i ordinador, paper i llapis). Argumentació de la selecció.

 
 

· Desenvolupament d'estratègies de càlcul mental i d'estimació de càlculs, i comparació amb els resultats obtinguts a través dels càlculs exactes.

 
 

 
 

CANVI I RELACIONS

 
 

Comprendre patrons, relacions i funcions

 
 

· Representació, anàlisi i generalització de patrons diversos a partir de taules, gràfiques, paraules i, quan sigui possible, regles simbòliques.

 
 

· Utilització de les TIC com a eina de suport, en la generació de taules i gràfiques i en l'anàlisi de les seves relacions.

 
 

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols

algebraics

 
 

· Introducció a la comprensió dels diferents significats de les variables. Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives.

 
 

· Modelització i resolució de problemes utilitzant expressions verbals, taules i gràfiques.

 
 

Analitzar el canvi en contextos diversos

 
 

· Investigació del canvi que experimenta una variable en relació al temps en situacions concretes (per exemple, el creixement d'una planta).

 
 

· Utilització de diferents expressions per l'anàlisi del canvi: verbal, tabular i gràfica.

 
 

· Interpretació i construcció qualitativa de gràfics que expressen relacions de canvi.

 
 

· Interpretació quantitativa de taules i gràfics que expressen relacions de canvi.

 
 

 
 

ESPAI I FORMA

 
 

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques

 
 

· Descripció de figures geomètriques de dues i tres dimensions a partir de l'observació d'objectes de la realitat.

 
 

· Exploració de figures geomètriques i anàlisi de les seves característiques mitjançant geoplans, papers pautats (punts, línies), programes informàtics dinàmics…

 
 

 
 

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions matemàtiques

 
 

 
 

· Descripció de la grandària, la posició i l'orientació de figures.

 
 

· Detecció de simetries en l'entorn proper (natura, construccions...) i fer-ne la seva representació .

 
 

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes

 
 

· Dibuix d'objectes geomètrics a partir de dades (longituds i angles), mitjançant instruments de dibuix (regle, escaire, compàs i transportador).

 
 

· Representació plana d'objectes en la resolució de problemes d'àrees.

 
 

· Reconeixement de la forma dels objectes en contextos diversos (l'arquitectura, l'art, la naturalesa, el disseny i la vida quotidiana).

 
 

· Utilització de models geomètrics per a la resolució de problemes recreatius i per a la determinació d'estratègies de resolució de jocs d'estratègia de tipus geomètric.

 
 

 
 

MESURA

 
 

 
 

Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de mesura

 
 

· Utilització de les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes.

 
 

· Aplicació de les equivalències entre diferents unitats en situacions on tingui sentit.

 
 

· Ús de mesures directes per aprofundir en els conceptes de perímetre, àrea i volum.

 
 

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer estimacions raonables

 
 

· Aplicació d'instruments adequats en les mesures d'objectes.

 
 

· Estimació a vista de mesures d'objectes que ens envolten utilitzant unitats de mesura adequades.

 
 

· Desenvolupament d'estratègies per determinar perímetres i àrees de figures planes a partir del perímetre i l'àrea de figures elementals (rectangle, cercle).

 
 

· Utilització de la mesura del temps i de les seves unitats en la resolució de problemes.

 
 

 
 

ESTADÍSTICA I ATZAR

 
 

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les

 
 

· Disseny d'investigacions per abordar preguntes.

 
 

· Recollida o identificació de dades a través d'observacions, enquestes i experiments.

 
 

· Representació de dades utilitzant taules i gràfics adequats (diagrames de punts, de barres i de sectors).

 
 

· Distinció entre dades qualitatives i quantitatives.

 
 

· Ús del full de càlcul, i de les TIC en general, per a l'organització de dades, realització de càlculs i generació de gràfics adequats.

 
 

 
 

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades

 
 

 
 

· Descripció de la forma i de les característiques d'un conjunt de dades, i comparació de diferents distribucions de dades entre conjunts relacionats.

 
 

· Utilització de les mesures de centralització (mitjana i mediana) i anàlisi del seu significat.

 
 

· Comparació de representacions diferents d'un mateix conjunt de dades.

 
 

 
 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades

 
 

 
 

· Elaboració de conclusions i prediccions basades en dades i disseny de nous estudis.

 
 

· Interpretació de gràfics i taules que representen dades estadístiques.

 
 

 
 

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat

 
 

 
 

· Identificació de successos probables o no probables, i discussió del grau de probabilitat (qualitatiu) utilitzant expressions com segur, igualment probable i improbable.

 
 

· Predicció de la probabilitat de resultats d'experiments senzills i comprovació de les prediccions a través de la prova experimental reiterada.

 
 

· Identificació de la probabilitat d'un succés amb un nombre comprès entre 0 i 1.

 
 

· Utilització de les TIC com a suport per a la realització de càlculs i simulacions.

 
 

 
 

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa

- Concentració d'una dissolució (%)

- El sistema Sol – Terra – Lluna: moviments i posicions

- Estudi de les ombres

- Massa, volum, densitat

- Unitats i instruments de mesura

- Lectura i interpretació de mapes del temps atmosfèric

 
 

Ciències socials

- Temperatures i precipitacions. Lectura, interpretació i construcció de climogrames

- El temps històric: representació gràfica de seqüències temporals

- Lectura d'escales gràfica i numèrica

- Lectura, interpretació i construcció de taules estadístiques i de gràfics de línies, de barres i de sectors

 
 

Música

- Elements de l'harmonia i el ritme

 
 

Tecnologia

- Escales i acotació

 
 

Contextos històrics

Com en el cas de les connexions, es presenta una llista, no exhaustiva i per tant ampliable, de possibles aproximacions històriques relacionada amb els continguts del curs:

- Els orígens del sistema de numeració decimal

- La introducció del zero i els sistemes de numeració posicional

- La geometria a les antigues civilitzacions (Egipte i Babilònia).

- Les primeres aproximacions del nombre p (Egipte, Xina i Grècia)