COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

TECNOLOGIES Continguts 3r

Màquines, mecanismes i estructures

· Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant l'observació.

· Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.

· Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte en el medi.

· Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines.

· Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures.

· Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i associacions de mecanismes per a realitzar una funció determinada.

Els projectes tecnològics

· Identificació de problemes tecnològics i de les fases del procés de recerca de solucions.

· Caracterització dels elements del projecte tecnològic: utilitat i funcionalitat de l'objecte o procés; relació de materials, eines i maquinari necessari; estudi econòmic del projecte; planificació del procés de realització; avaluació del resultat; elaboració de la memòria.

· Construcció d'un objecte o màquina que integri les fases d'un projecte tècnic.

· Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la presentació de la memòria.

· Utilització de la simbologia i el llenguatge tècnic adient.

· Valoració de l'estalvi de material: reciclatge, reutilització i economització.

· Aplicacions i normes de seguretat i d'ús en la utilització de màquines, eines i espais.

Les comunicacions

· Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable.

· Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de grup a Internet.

· Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de comunicació en un espai real o virtual.


Connexions amb altres matèries

Matemàtiques
- Simbologia.

Llengua
- Exposició oral i presentació de treballs.

Ciències de la naturalesa
- Caracterització dels combustibles i el seu impacte en el medi.
- Ús de normes de seguretat.

Ciències socials.
- Anàlisi de materials, combustibles i màquines industrials i de la incidència
de les activitats industrials sobre el medi.

Educació per la ciutadania i drets humans
- Ús responsable dels recursos TIC.

Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.