COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les CompetèNcies BàSiques
View SlideShare presentation or Upload your own.

TECNOLOGIES Continguts 4t

L'habitatge

· Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.

· Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, condicions d'habitabilitat, accés als serveis.

· Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat.
Identificació del cost dels serveis bàsics.

· Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l'habitatge.

· Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i domòtica.

Electrònica, pneumàtica i hidràulica

· Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs.

· Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells.

· Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament.

· Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics.

· Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics.

· Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una funció determinada.

Control i automatització

· Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.

· Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament.

· Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria.

· Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a element de programació i control.

· Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-ne el disseny.

· Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot.

Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment.

· Disseny, construcció i programació de robots.

· Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.

Connexions amb altres matèries
- Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.